Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510047441-N-2019 z dnia 12-03-2019 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego: Świadczenie usług w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy numer identyfikacyjny 17319000000000, ul. Al. Jerozolimskie  7, 00-955  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 599 80 48, e-mail sekretariatBZP@bgk.pl, anna.iwasinska@bgk.pl, faks +48 22 596 59 05.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZZK.8.DZRN.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego”, zwanego w dalszej części Zamawiającym, w ilościach i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego. Zakres tematyczny Dokumentów przekazywanych do tłumaczenia pisemnego, będzie obejmował tematykę z zakresu bankowości, finansów, prawa, księgowości, tłumaczenia ogólne oraz raporty z działalności banku i roczne sprawozdanie finansowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79530000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 128696.68
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Lidex sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Magiera 16/17
Kod pocztowy: 01-873
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 167138.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 167138.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 271458.36
Waluta: LN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W postępowaniu o zamówienie publiczne na „Świadczenie usług w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego” wnioskujemy o przeprowadzenie procedury w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem ww. zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Zamawiający skieruje zaproszenie do złożenia oferty do siedmiu Wykonawców, co zapewni konkurencyjność w postępowaniu i możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych