Ogłoszenie nr 510427550-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Gmina Głuszyca: Świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Głuszyca oraz jej jednostek organizacyjnych na rok 2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Głuszyca, Krajowy numer identyfikacyjny 89071824800000, ul. Grunwaldzka  55, 58-340  Głuszyca, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8459479, e-mail sekretariat@gluszyca.pl, faks 748 456 339.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gluszyca.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Głuszyca oraz jej jednostek organizacyjnych na rok 2021
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NIBITZKiZP.271.3.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Głuszyca oraz jej jednostek organizacyjnych. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie umowy zawartej z OSD (Operatorem Systemy Dystrybucyjnego), tj. z TAURON Dystrybucja S.A., z którego sieci zasilane są poszczególne PPE (punkty poboru energii). Przewidywana ilość dostarczanej energii w okresie dostawy (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) wynosi: około 781 500 kWh. Wykaz punktów poboru energii wraz z dotychczasową mocą umowną stanowi załącznik do zaproszenia. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, Polskimi Normami oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Rozliczenia za usługę dystrybucji będą dokonywane wg obowiązujących w danym okresie taryf OSD. Wartość dystrybucji energii elektrycznej w ofercie Wykonawcy należy wyliczyć na podstawie cen obowiązujących na dzień składania oferty zgodnie z obowiązującą Wykonawcę taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz przewidywanego zużycia energii elektrycznej podanego przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

Dodatkowe kody CPV: 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a,
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 190000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lwowska 23
Kod pocztowy: 40-389
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 198641.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198641.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198641.01
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PZP (t.j.: D. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zakup energii elektrycznej jest nierozerwalnie związany z koniecznością jej przesyłu od wytwórcy do nabywcy. Zgodnie z art. 3 pkt 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 220) pod pojęciem „sprzedaż” należy rozumieć bezpośrednią sprzedaż energii przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedaż energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem. Cytowane Prawo energetyczne definiuje również w art. 3 pkt 4 lit a pojecie „przesyłanie-transport” energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych. W myśl art. 3 pkt 5 lit a wskazanej ustawy pod pojęciem „dystrybucja” należy rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczenia odbiorcom z wyłączeniem sprzedaży energii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wybór sprzedawcy energii został dokonany przez Zamawiającego Upoważnionego w zamówieniu wspólnym o zasięgu krajowym w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej musi być podmiot, do którego przyłączone są nieruchomości należące do Zamawiającego. Uwzględniając powyższe brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej w trybach przetargowych. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy na przesył i dystrybucję energii z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie,
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych