Ogłoszenie nr 500295148-N-2018 z dnia 10.12.2018 r.
Powiat Gostyniński: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 645247-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Gostyniński, Krajowy numer identyfikacyjny 61101531300000, ul. ul. Dmowskiego  13, 09-500   Gostynin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 2357981, e-mail przetargi@gostynin.powiat.pl, faks 024 2357985.
Adres strony internetowej (url): bip.gostynin.powiat.pl
Adres profilu nabywcy: bip.gostynin.powiat.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.36.2018.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z przeznaczeniem na cele grzewcze oleju opałowego lekkiego L-1 (nazwa handlowa olej napędowy grzewczy, olej napędowy do celów grzewczych) w ilości około 80 000 litrów dla jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego tj. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z filiami, DPS Rogożewek i DPS w Sanniki, Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie. Zamawiający dopuszcza prawo opcji dla dostaw oleju opałowego lekkiego +/- 20% od podanej ilości szacunkowej Olej opałowy lekki musi spełniać warunki normy PN-C-96024:2011 dla L1, tj: Lp. Właściwości Jednostka miary Wymagania wg PN-C-96024:2011 dla L1 1 Gęstość w temp. 150 C, max. kg/ml 860 2 Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 3 Temperatura zapłonu, min. o C 56 4 Lepkość kinematyczna w 20 o C, max. mm˛/s 6,00 5 Skład frakcyjny: - do 2500 C destyluje, max, - do 3500 C destyluje, min. %v/v %v/v 65 85 6 Temperatura płynięcia, max. o C -20 7 Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. % m/m 0,3 8 Zawartość siarki, max. % m/m 0,1 9 Zawartość wody, max. mg/kg 200 10 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. mg/kg 24 11 Pozostałość po spopieleniu, max. %(m/m) 0,01 12 Barwa - Czerwona Nomenklatura Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09135100-5 Olej opałowy 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport, wyładunek do miejsca przeznaczenia tj.: - Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie, Czarnów 5; 09-541 Pacyna, dostawy ok. 27000 litrów, - Dom Pomocy Społecznej w Rogożewku, Rogożewek 32a; 09-500 Gostynin, dostawy ok. 17000 l, - Dom Pomocy Społecznej w Sannikach, ul. Wólczyńska 10; 09-540 Sannik, dostawy ok. 16000 l, - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68; 09-500 Gostynin, dostawy ok. 10000 l, - Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, ul. Ozdowskiego 1A 09-500 Gostynin dostawa do placówki przy ul. Zazamcze 26; 09-500 Gostynin, dostawy ok. 10000 l 4.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu/płatnikowi świadectwo jakości oleju opałowego lekkiego do każdej dostarczonej partii oleju. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez wymaganego świadectwa jakości Zamawiającemu/płatnikowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy oleju opałowego. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu będą obciążały Wykonawcę. 4.4. W przypadku wątpliwości co do jakości oleju opałowego Zamawiający/płatnik zleci wykonanie badania oleju opałowego w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami badania zostanie obciążony Wykonawca. W takiej sytuacji Wykonawca w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej pokryje również koszty związane z usunięciem awarii systemu ogrzewania zasilanego tym olejem oraz koszty związane z oczyszczaniem systemu grzewczego. 4.5. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, tj. autocysterną wyposażoną w urządzenie wydawcze (pompy oraz drukarki) posiadające ważne cechy legalizacyjne tj. instalacje pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych wskazującą dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej + 150 C. 4.6. Olej opałowy będzie dostarczany z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych przez osoby posiadające niezbędne wymagane przepisami prawa uprawnienia. 4.7. Sukcesywne dostawy będą się odbywać na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 4.8. Dostawy będą się odbywały sukcesywnie w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie zleceń Zamawiającego/płatnika określających wielkość i miejsce dostawy. Zamówienie może być dostarczone Wykonawcy faksem lub mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zamówienia w takiej formie, w jakiej je otrzymał. 4.9. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach 700 - 1400. 4.10. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie dokument przyjęcia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 261744.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRANS-KOL PALIWA SP. ZO.O
Email wykonawcy: paliwapiotrkow@trans-kol.com
Adres pocztowy: UL.Toruńska 186
Kod pocztowy: 62-600
Miejscowość: Koło
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 261744.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 261744.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 261744.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych