Ogłoszenie nr 510408799-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZP-II-WI/44/DZP-1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”. 2. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty: 1) Opis przedmiotu zamówienia; 2) Pompy infuzyjne; 3) Ssak próżniowy; 4) Aparat EKG; 5) Stół zabiegowy; 6) Wózek anestezjologiczny; 7) Łóżko szpitalne elektryczne; 8) Ssak medyczny elektryczny; 9) Wózek do przewożenia chorych; 10) Kozetka; 11) Laryngoskop; 12) Deska ortopedyczna; 13) Stolik zabiegowy; 14) Stojak na kroplówkę; 15) Formularz asortymentowo-cenowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33194110-0

Dodatkowe kody CPV: 33192120-9, 33172200-8, 33193120-6, 33141710-0, 33123200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1: Pompy infuzyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2925387.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ASCOR MED Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Syta 177
Kod pocztowy: 02-987
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2819340.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2819340.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2819340.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa dla Etapu I: 648.540,00 zł brutto Umowa dla Etapu II: 2.170.800,00 zł brutto

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2: Ssak próżniowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 221850.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BERYL MED POLAND Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Złotej Jesieni 58
Kod pocztowy: 05-410
Miejscowość: Józefów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 237546.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 237546.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 237546.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa dla Etapu I: 118.773,00 zł brutto Umowa dla Etapu II: 118.773,00 zł brutto

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie nr 3: Aparat EKG
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W dniu 18.12.2020 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zamieścił ogłoszenie dotyczące postępowania: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” na stronie internetowej: www.szrm.pl. 2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.01.2021 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna Oferta dla zadania nr: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 17.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie nr 4: Stół zabiegowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 115231.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Konkret Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 15A
Kod pocztowy: 86-200
Miejscowość: Chełmni
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98701.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98701.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Zadanie nr 5: Wózek anestezjologiczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32347.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Konkret Sp. z o.o. Sp. k
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 15A
Kod pocztowy: 86-200
Miejscowość: Chełmni
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56165.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56165.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56165.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Zadanie nr 6: Łóżko szpitalne elektryczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2768518.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Konkret Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 15A
Kod pocztowy: 86-200
Miejscowość: Chełmno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2860488.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1599375.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2860488.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Zadanie nr 7: Ssak medyczny elektryczny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W dniu 18.12.2020 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zamieścił ogłoszenie dotyczące postępowania: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” na stronie internetowej: www.szrm.pl. 2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.01.2021 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna Oferta dla zadania nr: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 17.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Zadanie nr 8: Wózek do przewożenia chorych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 167824.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 211950.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211950.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 211950.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa dla Etapu I: 110.214,00 zł brutto Umowa dla Etapu II: 101.736,00 zł brutto

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Zadanie nr 9: Kozetka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4259.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2998.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2998.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2998.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Zadanie nr 10: Laryngoskop
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W dniu 18.12.2020 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zamieścił ogłoszenie dotyczące postępowania: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” na stronie internetowej: www.szrm.pl. 2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.01.2021 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna Oferta dla zadania nr: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 17.

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Zadanie nr 11: - Deska ortopedyczna
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W dniu 18.12.2020 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zamieścił ogłoszenie dotyczące postępowania: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” na stronie internetowej: www.szrm.pl. 2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.01.2021 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna Oferta dla zadania nr: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 17.

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Zadanie nr 12: Stolik zabiegowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7303.68
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STIEGELMEYER Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grubno 63
Kod pocztowy: 86-212
Miejscowość: Stolno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5805.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5805.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14625.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: Zadanie nr 13: Stojak na kroplówkę
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22222.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22680.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22680.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34453.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 14   
NAZWA: Zadanie nr 14: Wózek do przewożenia potraw
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W dniu 18.12.2020 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zamieścił ogłoszenie dotyczące postępowania: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” na stronie internetowej: www.szrm.pl. 2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.01.2021 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna Oferta dla zadania nr: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 17.

CZĘŚĆ NR: 15   
NAZWA: Zadanie nr 15
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W dniu 18.12.2020 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zamieścił ogłoszenie dotyczące postępowania: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” na stronie internetowej: www.szrm.pl. 2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.01.2021 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna Oferta dla zadania nr: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 17.

CZĘŚĆ NR: 16   
NAZWA: Zadanie nr 16
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49420.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Spółdzielczości Pracy 38
Kod pocztowy: 20-147
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22181.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22181.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22181.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 17   
NAZWA: Zadanie nr 17
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W dniu 18.12.2020 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zamieścił ogłoszenie dotyczące postępowania: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” na stronie internetowej: www.szrm.pl. 2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.01.2021 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna Oferta dla zadania nr: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 17.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych