Ogłoszenie nr 510430261-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku: Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących produkt turystyczny Pomorskie Szlaki Kajakowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w kategorii wydatku promocja produktu turystycznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 752998-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540553022-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
Gmina Karsin, ul Długa 222, 83-440 Karsin
Gmina Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
Gmina Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica
Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Gmina Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a
Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz
Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce
Gmina Władysławowo, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Informacje dodatkowe:
Do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie każdego z zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie upoważniony jest pracownik Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Zuzanna Ulasińska, pok. 128, tel. (58) 32-36-188, e-mail: zuzanna.ulasinska@gdansk.gda.pl, w dniach: pon.-czw. w godz. 8:00 – 16:00, w pt. od godz. 7:00-15:00.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 59846300000000, ul. Nowe Ogrody  8/12, 80-803  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 236 129, e-mail bzp@gdansk.gda.pl, faks 583 236 529.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących produkt turystyczny Pomorskie Szlaki Kajakowe
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.74.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Przedmiot zamówienia. 1.Wykonanie zdjęć dla potrzeb promocji produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, która powinna prezentować potencjał szlaków wodnych, z aktywnym udziałem jednostek wodnych, kajaków i statystów w roli wodniaków/ kajakarzy, obejmującą minimum 500 szt. zdjęć standardowych (lądowych) oraz minimum 300 szt. zdjęć lotniczych, barwnych, wysokiej wartości artystycznej, z uwzględnieniem otoczenia obejmującego kadry pionowe i poziome dla wskazanych w umowie miejsc i obiektów, o których mowa jest w Załączniku nr 2 do umowy. 2.Spośród wykonanych i przedstawionych do ostatecznej akceptacji zdjęć Zamawiający dokona ostatecznego wyboru 350 zdjęć standardowych i 150 zdjęć lotniczych. 3.Wykonanie dwóch spotów reklamowych o długości 30 sekund każdy, prezentujących atrakcyjność produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe dla turystów indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych i miłośników sportów wodnych obejmująca przygotowanie scenariuszy i ścieżek lektorskich oraz realizacja ujęć filmowych i montaż. 4.Realizacja zdjęć i spotów odbywać się będzie na podstawie harmonogramu stanowiącego załącznik do oferty. 5.Wraz z przekazaniem Zamawiającemu wybranych i skorygowanych zdjęć oraz dwóch spotów reklamowych nastąpi przekazanie praw autorskich. 5.Harmonogram realizacji zdjęć i spotów musi uwzględniać czas niezbędny na: a)przygotowanie scenariuszy i ścieżek lektorskich spotów oraz scenariuszy zdjęć, b)przedstawienie do akceptacji, poprawki i akceptację przez Zamawiającego scenariuszy i ścieżek lektorskich spotów oraz scenariuszy zdjęć (min 21 dni), c)realizację próbek zdjęć z minimum trzech lokalizacji, d)przedstawienie do akceptacji, poprawki i akceptację przez Zamawiającego próbek zdjęć z minimum trzech lokalizacji (min 21 dni), e)wykonanie pozostałych zdjęć oraz ujęć filmowych, f)przedstawienie do akceptacji, poprawki i akceptację pełnego wyboru zdjęć oraz spotów filmowych (min 21 dni), g)ostateczną obróbkę wybranych przez Zamawiającego zdjęć oraz spotów filmowych i przekazanie ich do siedziby Zamawiającego. 7.Wykonane zdjęcia i spoty będą wykorzystywane dla potrzeb działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadań rewitalizacji oraz promocji Pomorskich Szlaków Kajakowych, a w szczególności obejmujących wykonanie druków mało, średnio i wielkoformatowych, prezentacji multimedialnych, wydawnictw promocyjnych, map, strony internetowej, emisji w kinach, telewizji, internecie i środkach komunikacji publicznej. 8.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Rozdziale 14 SIWZ – wzór umowy. II.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym nazwy firm podwykonawców wraz z informacją, która część zamówienia zostanie wykonana przy udziale podwykonawcy. III. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 240 dni od dnia obowiązywania umowy, tj. od dnia 30 kwietnia 2021 r., oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy i harmonogramem, stanowiącym załącznik do oferty. Uwaga: Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i może, zgodnie z decyzją Wykonawcy, ulec zmianie (Rozdział 9 SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79961100-9

Dodatkowe kody CPV: 92111200-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 293000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: MSZ Maciej Szajewski
Email wykonawcy: m@szajewski.com
Adres pocztowy: ul. Kołodziejska 7/9e m.5
Kod pocztowy: 80-836
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Qunabu Multimedia Rafał Wojczal
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Karola Szymanowskiego 57
Kod pocztowy: 80-280
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 280000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99999.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 787138.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych