Ogłoszenie nr 510432726-N-2021 z dnia 10.06.2021 r.
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy: DOSTAWA 6 SZTUK TABLETÓW NA ODDZIAŁY IZOLACYJNE I KLINIKI SZPITALA, W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ ŁÓŻKA DEDYKOWANE PACJENTOM ZARAŻONEM VIRUSEK SARs- COV 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 11260740000000, ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie  9, 85-094  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 854 304, e-mail zamowienia@jurasza.pl, faks 525 854 076.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA 6 SZTUK TABLETÓW NA ODDZIAŁY IZOLACYJNE I KLINIKI SZPITALA, W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ ŁÓŻKA DEDYKOWANE PACJENTOM ZARAŻONEM VIRUSEK SARs- COV 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TI/465/21
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
DOSTAWA 6 SZTUK TABLETÓW NA ODDZIAŁY IZOLACYJNE I KLINIKI SZPITALA, W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ ŁÓŻKA DEDYKOWANE PACJENTOM ZARAŻONEM VIRUSEK SARs- COV 2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213200-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: DOSTAWA 6 SZTUK TABLETÓW NA ODDZIAŁY IZOLACYJNE I KLINIKI SZPITALA, W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ ŁÓŻKA DEDYKOWANE PACJENTOM ZARAŻONEM VIRUSEK SARs- COV 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13951.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  01
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR CEZARY MICHNIO I PIOTR GĄBKA SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. WOLNOŚCI 8 LOK. 4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: RADOM
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13951.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13951.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13951.22
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  DO ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI I DOSTAWY NIEZBĘDNE DO PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  na podstawie art. 6A  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia i dostępu do dokumentacji medycznej przy pacjencie na oddziale izolacyjnym za pomocą tabletu. Szpital aktualnie nie posada wystarczającej ilości sprzętu mobilnego do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz służącej do prowadzenia telekonferencji w celu udzielania porady medycznej. Korzystanie z tabletu w znaczny sposób ułatwi prace pozwalając na bieżące pokazywanie za pomocą dostępnej kamery parametrów życiowych z urządzeń, pozwalając na bieżącą konsultacje z specjalistami takimi jak anestezjolog czy inny specjalista bez konieczności ich fizycznej obecności w wydzielonym oddziale izolacyjnym, zwiększając bezpieczeństwo oraz ograniczając niekontrolowane rozprzestrzenianie się Sars-Cov-2. Zwiększenie dostępności do prowadzonej dokumentacji medycznej oraz konsultacji poprawią także warunki pracy z pacjentami oraz zmniejszą czas konieczny na uzyskanie informacji z bieżącej dokumentacji medycznej.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych