Ogłoszenie nr 510437679-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Dostawa środków ochrony indywidualnej, tj. półmasek ochronnych z filtrem FFP3 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Zakup ambulansu w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30005000000000, ul. ul. Poduchowne  1, 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2805600, e-mail zam-pub@szpital.turek.pl, faks 63 2788400.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.turek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków ochrony indywidualnej, tj. półmasek ochronnych z filtrem FFP3 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, tj. półmasek ochronnych z filtrem FFP3 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. Zamawiający wymaga dostawy 2344 sztuk półmasek ochronnych z filtrem FFP3, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zestawieniu asortymentowo – cenowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 35113400-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie udzielone na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z uwagi na trwający nadal stan epidemii, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołujących chorobę COVID-19 zachodzi konieczność zakupu środków ochrony indywidualnej, służących ochronie pracowników zespołów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. Pandemia SARS-CoV-2 jest sytuacją nadzwyczajną, którą należy kwalifikować jako wystąpienie siły wyższej. Zakup środków ochrony indywidulalnej, tj. półmasek ochronnych z filtrem FFP3 pozwoli na zapewnienie ochrony pracowników
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16408.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COMPLIMED Anna Bojanowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. J. Długosza59-75
Kod pocztowy: 51-162
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10075.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10075.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35441.28
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych