Ogłoszenie nr 500303994-N-2018 z dnia 20-12-2018 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: „Remont parkingów miejskich- likwidacja wysepek zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku mieszkalnym na os. Bogoczowiec”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500274037-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 276255358, ul. Al. Piłsudskiego  60, 44-335   Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont parkingów miejskich- likwidacja wysepek zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku mieszkalnym na os. Bogoczowiec”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKI.271.101.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych z remontem wysepek zielonych i wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na Os. Bogoczowiec. Roboty budowlane obejmują rozebranie starych krawężników po obwiedni wysepek i ułożenie nowych zamykających chodnik, korytowanie, wykonanie podbudowy tłuczniowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 180 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do IWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45400000-1, 45111000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 64841.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany “GRAMON” Mirosław Błaszak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chlebowa 2
Kod pocztowy: 44-335
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81714.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81714.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81714.83
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 4 podyktowany jest faktem, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.10.2018 r. nie zostały złożone żadne oferty. Ponadto pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych