Ogłoszenie nr 510435503-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego: Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118881/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego, Krajowy numer identyfikacyjny 29755000000000, ul. ul. B-pa Ignacego Świrskiego  38, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 632 72 53 w.53, e-mail przetargi@rmmeditrans.pl, faks 25 632 72 53 w. 33 lub 53.
Adres strony internetowej (url): www.rmmeditrans.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/6 - Kałuszyn 2/2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie przy ul. Mickiewicza wg załączonego projektu, specyfikacji technicznej wykonania robót, przedmiarów robót. Miejsce realizacji: Kałuszyn ul. Mickiewicza nr działek 3516/4; 3516/7, obręb ewidencyjny 0006 Kałuszyn.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45216120-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1528795.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1880418.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1880418.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1950000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  podstawowym  na podstawie art. 275  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybrany tryb jest podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych przy wartości zamówienia powyżej 130 000 zł zł a poniżej progów unijnych w zamówieniach publicznych. Zamawiający nie ograniczał dostępu do postępowania dla żadnych Wykonawców.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych