Ogłoszenie nr 510558949-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
Fabryka Sztuk: Ochrona obiektów, osób i mienia oraz organizowanych imprez w 2021 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 759222-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Fabryka Sztuk, Krajowy numer identyfikacyjny 19167527300000, ul. ul. 30 Stycznia  4, 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5304481 w. 489, e-mail j.szupiluk@fabrykasztuk.tczew.pl, faks 58 5311688.
Adres strony internetowej (url): http://new.fabrykasztuk.tczew.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Jednostka Terytorialna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona obiektów, osób i mienia oraz organizowanych imprez w 2021 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KS-226/2/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Ochrona fizyczna osób, nieruchomości, obiektów, mienia, terenów oraz urządzeń usytuowanych przy ul. 30 Stycznia 4, ul. Podmurnej 12 i ul. Podmurnej 15 w Tczewie: Zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej nieruchomości i dozoru obiektów, terenów oraz urządzeń usytuowanych przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie, będących w trwałym zarządzie Fabryki Sztuk (budynki A1A2, A6A7 i A13, Poniatówka, zadaszenie makiety mostu), w tym również w części budynku A1A2 zajmowanej przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku; Zapewnienie ochrony fizycznej obiektów usytuowanych przy ul. Podmurnej 12 i ul. Podmurnej 15 : - w dni powszednie od 8:00 do 18:00 (10h), - w soboty, niedziele i święta: a) w okresie od maja do sierpnia: od 10:00 do 18:00 (8h), b) w okresie od stycznia do kwietnia i od września do grudnia: od 10:00 do16:00 (6h); Zapewnienie interwencji grupy patrolowo-interwencyjnej na wypadek informacji o zagrożeniu w budynkach będących w trwałym zarządzie Fabryki Sztuk przy ul. Podmurnej 12 i ul. Podmurnej 15 poza godzinami dostępności obiektów dla zwiedzających. W zakres zamówienia wchodzą także usługi ochrony fizycznej osób, nieruchomości, obiektów, mienia, terenów oraz urządzeń wykonywane w trakcie trwania następujących imprez plenerowych organizowanych przez Zamawiającego: a)Inscenizacja bitwy o Tczew 1807 – 20.02, 12.00 – 15.00, 10 ochroniarzy b) Jarmark Wielkanocny – 19/20.03 (piątek/sobota), 20.00-6.00, 2 ochroniarzy (patrol nocny), c) Jarmark Wielkanocny – 20.03. 10.00 – 18.00 , 2 ochroniarzy, d) Jarmark Wielkanocny – 20/21.03 (sobota/niedziela), 20.00-6.00, 2 ochroniarzy (patrol nocny), e) Jarmark Wielkanocny – 21.03. 10.00 – 18.00 , 2 ochroniarzy, f) Europejska Noc Muzeów – 15.05., 18.00 – 00.00, 6 ochroniarzy, g) Pchli Targ – 6.06. – 10.00 – 17.00, 2 ochroniarzy, h) Wrześniowe Targowisko – 29.08. 10.00 – 15.00, 2 ochroniarzy, i) Piknik Historyczno-Militarny 1.09. 15.00 – 19.00, 4 ochroniarzy, j) Jarmark Bożonarodzeniowy – 10/11.12. 20.00 – 6.00 – 2 ochroniarzy (patrol nocny), k) Jarmark Bożonarodzeniowy – 11.12. 10.00 – 18.00 – 2 ochroniarzy, l) Jarmark Bożonarodzeniowy – 11/12.12. 20.00 – 6.00 – 2 ochroniarzy (patrol nocny), m) Jarmark Bożonarodzeniowy – 12.12. 10.00 – 18.00 – 2 ochroniarzy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 206293.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Security Emporio Sp. z o.o. Sp. K., Emporio Sp. z o.o., Vigor Security Sp. z o.o.
Email wykonawcy: adam.urbanek@ochrona-vigor.pl
Adres pocztowy: ul. Czernichowska 28
Kod pocztowy: 61-344
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 253741.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 253741.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284539.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych