Ogłoszenie nr 500010016-N-2017 z dnia 08.08.2017 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Docieplenie ściany budynku oraz stropu nad drugim piętrem w budynku przy ul. Sportowej 115 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537345-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500002454-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 500002456-N-2017

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Docieplenie ściany budynku oraz stropu nad drugim piętrem w budynku przy ul. Sportowej 115 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0027.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ściany budynku oraz stropu nad drugim piętrem w budynku przy ul.Sportowej 115 w Rybniku. Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze - skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, ustawienie rusztowań i zabezpieczenie terenu, 2. Donica: - Usunięcie warstwy humusu wraz z zielenią ozdobną, - Uzupełnienie tynków, - Przygotowanie podłoża – czyszczenie, gruntowanie, - Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, - Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej akrylowej i mozaikowej, - Ułożenie płytek chodnikowych betonowych. 3. Schody zewnętrzne - uzupełnienie płytek ceramicznych, 4. Docieplenie ściany: - Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, - Gruntowanie podłoża, - Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, skucie głuchych i odspojonych powierzchni, uzupełnienie ubytków, - Wykonanie docieplenia ścian, - Mocowanie profili cokołowych, - Przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą, - Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża, - Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem ściernym, - Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego – dodatkowe wzmocnienie ścian parteru, - Zagruntowanie podłoża, - Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej akrylowej i mozaikowej, 5. Docieplenie stropu nad piętrem: - Montaż elementów – legary, - Ułożenie izolacji cieplnej – wełna mineralna, - Ułożenie folii, - Uzupełnienie ścian, - Wykonanie podłogi z płyt OSB pióro-wpust gr. 22 mm. 6. Roboty demontażowe - rozbiórka istniejącej podłogi drewnianej, 7. Prace instalacyjne: - Montaż koryt ściennych, - Demontaż i montaż przewodów uziemiających, - Pomiary instalacji odgromowej, 8. Roboty ziemne, brukarskie: - Przełożenie płyt chodnikowych betonowych, - Montaż czyszczaków rynnowych, 9. Roboty uzupełniające: - Rozebranie i montaż rur spustowych, - Montaż wywietrzaków dachowych, 10. Prace porządkowe - Załadunek gruzu, - Wywóz i utylizacja gruzu. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3

Dodatkowe kody CPV: 45312300-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Docieplenie ściany budynku oraz stropu nad drugim piętrem w budynku przy ul. Sportowej 115 w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 101848.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy "ANKO" Andrzej Konieczny
Email wykonawcy: wanda1anko@onet.eu
Adres pocztowy: ul. Webera 4
Kod pocztowy: 41-800
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 80929.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 80929.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107049.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych