Ogłoszenie nr 510178531-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Gliwicach: Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach projektu "W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane przez Zamawiajacego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515035-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27658625600000, ul. ul. Władysława Sikorskiego  132, 44-103  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0 32 279 66 96, e-mail szkola@zset.edu.pl, faks 0 32 279 66 97.
Adres strony internetowej (url): https://www.zset.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach projektu "W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZSET/Pzp/01/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia sa szkolenia/kursy zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach organizowane w ramach projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”. Zamówienie jest realizowane przez Zamawiajacego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 2. Celem realizowanych w ramach projektu kursów i szkolen zawodowych jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów i uczennic ZSET w Gliwicach oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli. 3. Data rozpoczęcia realizacji szkoleń/kursów winna być uzgodniona i zaakceptowana przez dyrektora uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach (zwanym dalej Odbiorca Usługi). 4. Dokładne daty rozpoczęcia zajęć dla grupy będą zależały od decyzji odbiorcy usługi. Szkolenia będą odbywać się na terenie uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 132 od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych przez Odbiorce usługi. Za zgoda Odbiorcy usługi zajęcia mogą odbywać się również w weekendy oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z miesięcznym harmonogramem form wsparcia opracowanym w uzgodnieniu z Odbiorca usługi. 6. Odbiorca usługi zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia zajęć w określonych dniach na inny termin, o czym poinformuje Wykonawce w formie pisemnej, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej z dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku odwołania zajec suma godzin zajęć nie ulegnie zmniejszeniu, a Wykonawcy nie przysługuja zadne roszczenia z tego tytułu. 7. Wykonawca zezwoli osobom upowaznionym przez Odbiorce usługi na udział w zajeciach w kazdym czasie, w celu przeprowadzenia oceny realizacji usługi. 8. Zamawiajacy nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca prowadzenia zajec. 9. Wykonawca zapewnia urzadzenia i materiały niezbedne do przeprowadzenia szkolenia 10. Uczestnicy otrzymaja materiały szkoleniowe w formie papierowej. 11. Wykonawca umozliwi uczestnikom odrobienie nieobecności na danym kursie, zapewniajac 1 dodatkowy dzien na konsultacje, gdzie 1 konsultacja będzie odrobieniem 1 nieobecnosci. Na kazdej konsultacji uczestnik odrabiający zajęcia bedzie podpisywał liste obecnosci potwierdzajaca odrobienie zajec. 12. Wykonawca obejmie ubezpieczeniem NNW wszystkich uczestników. 13. Wykonawca zobowiazany jest w odniesieniu do kazdej czesci do: a) przedstawienia do akceptacji Odbiorcy usługi programu zajec w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy; b) prowadzenia pełnej dokumentacji, tj. dziennika zajec dla kazdej grupy, list obecnosci uczestników; c) uczestniczenia w zaplanowanych przez Odbiorce usługi spotkaniach z kadra, jesli Odbiorca usługi uzna takie uczestnictwo za konieczne. Wykonawca bedzie informowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie spotkania; d) niezwłocznego (do dwóch dni od daty zajec) informowania Odbiorcy usługi o nieobecnosciach uczestników na zajeciach. Informacja taka powinna zostac przesłana poczta elektroniczna na adres: sekretariat@zset.gliwice.eu; e) prowadzenia zajec zgodnie z miesięcznym harmonogramem form wsparcia opracowanym w uzgodnieniu z Odbiorca usługi; f) wydania zaświadczeń lub certyfikatów dla uczestników szkolen/kursów (1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez Wykonawce za zgodność z oryginałem). Część nr 1 – szkolenie: „Zarządzanie transportem w logistyce” Odbiorca: 1 grupa złożona z 4 nauczycieli zawodu: technik logistyk Liczba godzin szkolenia: 15h Treści: a) Transport w systemach logistycznych. b) Sposoby pozyskiwania srodków transportu: leasing finansowy i operacyjny. c) Wymiana pojazdów, metody przedłużania żywotności środków transportu. d) Amortyzacja środków transportu. e) Koszty / ceny w transporcie f) Otoczenie prawne transportu g) Jakość w transporcie. h) Operacyjne zarządzanie transportem – metody. i) Obsługa programu transportowego. Dodatkowo dla grupy nauczycielskiej Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić imienny dla każdego nauczyciela pre test oraz post test oraz zestawienie zbiorcze dla uzyskanych w obu tych badaniach wyników. Cześć nr 2 – szkolenie: „Skuteczna reklama - od strategii do kreacji, szkolenie dla nauczycieli” Odbiorca: 1 grupa złożona z 3 nauczycieli zawodu: techników reklamy lub technik cyfrowych procesów graficznych Liczba godzin szkolenia: 10h Treści: a) Komunikat reklamowy b) Brief kreatywny: przykłady, omówienie elementów i stworzenie własnego briefu, c) Planowanie i realizacji spotu reklamowego. - przygotowanie do zdjęć, plan produkcyjny - podstawy nagrań - realizacja nagrań - montaż nagrań. Dodatkowo dla grupy nauczycielskiej Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić imienny dla każdego nauczyciela pre test oraz post test oraz zestawienie zbiorcze dla uzyskanych w obu tych badaniach wyników. Cześć nr 3 – szkolenie: „Skuteczna reklama - od strategii do kreacji, szkolenie dla uczniów” Odbiorca: 2 grupy uczniów kształcących się w zawodzie: technik reklamy lub technik cyfrowych procesów graficznych Łączna liczba uczniów: 24 Liczba godzin szkolenia: 20h dla każdej grupy Treści: a) Komunikat reklamowy b) Brief kreatywny: przykłady, omówienie elementów i stworzenie własnego briefu, c) Planowanie i realizacji spotu reklamowego. - przygotowanie do zdjęć, plan produkcyjny - podstawy nagrań - realizacja nagrań - montaż nagrań. Po zakończeniu każdego ze szkoleń uczestnik/czka musi otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które powinno być zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarcza, zajmujących sie organizacja i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza sie wydanie zaswiadczenia o ukonczeniu kursu na drukach własnych, z zastrzeżeniem, ze zaświadczenie musi zawierac wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera przywołane rozporządzenie. Dodatkowo zaswiadczenia powinny byc opatrzone znakiem funduszy europejskich z nazwa programu – 2/14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego na lata 2014 – 2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwa funduszu – Europejski Fundusz Społeczny według wzoru zamieszczonego na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji kursu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80530000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: szkolenie: „Zarzadzanie transportem w logistyce”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14580
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Business Masters centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grabowa 8
Kod pocztowy: 95-500
Miejscowość: Pabianice
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: szkolenie: „Skuteczna reklama - od strategii do kreacji, szkolenie dla nauczycieli”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Pyskowicach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Ślaskich 7
Kod pocztowy: 44-120
Miejscowość: Pyskowice
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3180
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3180
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Skuteczna reklama - od strategii do kreacji, szkolenie dla uczniów”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7680
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Pyskowicach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 7
Kod pocztowy: 44-120
Miejscowość: Pyskowice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14160
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14160
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14400
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograiczonego  na podstawie art. 39-46  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
dla części 1 Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.03.2020 do godz. 12:00 złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert i zbadał, czy Wykonawca, tj. Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: - cena - 60%; - doświadczenie w realizacji szkoleń - 40%. Powyższy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz uzyskał najwyższą sumę punktów w kryterium cena i kryterium doświadczenie w realizacji szkoleń. Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. dla części 2 Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.03.2020 do godz. 12:00 złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert i zbadał, czy Wykonawca, tj. Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: - cena - 60%; - doświadczenie w realizacji szkoleń - 40%. Powyższy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz uzyskał najwyższą sumę punktów w kryterium cena i kryterium doświadczenie w realizacji szkoleń. Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. dla części 3 Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.03.2020 do godz. 12:00 złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert i zbadał, czy Wykonawca, tj. Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: - cena - 60%; - doświadczenie w realizacji szkoleń - 40%. Powyższy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz uzyskał najwyższą sumę punktów w kryterium cena i kryterium doświadczenie w realizacji szkoleń. Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych