Ogłoszenie nr 510115008-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Gmina Jędrzejów: Budowa żłobka w Piaskach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538559-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jędrzejów, Krajowy numer identyfikacyjny 29100977400000, ul. ul. 11 Listopada  , 28-300  Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 861 010, e-mail marta.prawda@umjedrzejow.pl, faks 413 861 267.
Adres strony internetowej (url): www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa żłobka w Piaskach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIZP.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka w Piaskach wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych, w szczególności obejmujących: a) roboty geodezyjne i niwelacyjne, b) roboty ziemne – wykopy do głębokości około 2,0 m, c) wykonanie ław i stóp fundamentowych, d) izolacja fundamentów, e) wykonanie przyłączy i sond pompy ciepła. f) wykonanie ścian parteru wraz z elementami konstrukcyjnymi, g) wykonanie stropów z płyt sprężonych h) wykonanie pokrycia dachowego, i) wykonanie warstw podłogowych, j) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i CO w budynku, k) wykonanie instalacji elektrycznej, l) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, m) wykonanie sufitów podwieszanych, tynków wewnętrznych, n) ocieplenie budynku, o) roboty wykończeniowe wewnętrzne, p) roboty wykończeniowe zewnętrzne: utwardzenie terenu, droga pożarowa, zjazd, chodniki, zieleń itp. Parametry techniczne: - powierzchnia zabudowy budynku projektowana: 878,90 m2, - powierzchnia całkowita budynku: 748,59 m2, - Ilość kondygnacji – 1, - kubatura budynku: 2950 m3, - maks. wysokość budynku 6 m. 3. Przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w zakresie: 1) budowa żłobka w Piaskach wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej. a) Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt Budowlany – branża architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, b) Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, c) Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45300000-0, 45400000-1, 45260000-7, 45310000-3, 45314300-4, 45331100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3307649.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dom z klasą Mahmoud Othman i Monika Othman Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 21/10
Kod pocztowy: 25-512
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2900000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2900000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5694900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych