Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500018322-N-2017 z dnia 25-08-2017 r.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA SP. Z O.O: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z RAMIENIEM HYDRAULICZNYM I GŁOWICĄ DO CIĘCIA TRAW I KRZAKÓW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559834-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500006720-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA SP. Z O.O, Krajowy numer identyfikacyjny 366610918, ul. WROCŁAWSKA   111, 55-003  RATOWICE, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 318 01 73, e-mail d.hernas@zgkczernica.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zgkczernica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SPÓŁKA Z O. O Z 100% UDZIAŁEM GMINY CZERNICA
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z RAMIENIEM HYDRAULICZNYM I GŁOWICĄ DO CIĘCIA TRAW I KRZAKÓW
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DKA.260.9.2017.DD
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ramieniem hydraulicznym i głowicą do cięcia traw i krzaków: 1) miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego; 2) serwis: w obrębie 50 km od siedziby Zamawiającego 3) gwarancja: minimum 24 miesiące bez limitu roboczogodzin i bez limitu przejechanych kilometrów; gwarancja rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia (pojazdu); 4) szkolenie: zapewnienie przeszkolenia pracowników obsługujących pojazd, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 2. Wymagania techniczne pojazdu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego w oparciu o stałe oprocentowanie: 1) waluta leasingu: PLN, 2) opłata wstępna: 20% wartości brutto pojazdu, zostanie uiszczona w dniu podpisania umowy przez obie strony, 3) raty leasingowe: 60 miesięcznych rat leasingowych, 4) w okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy ( leasingodawcy ) 59 miesięcznych równych rat leasingowych, licząc od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, 5) raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu – płatność rat – do 20 każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, 6) oprocentowanie stałe niezmienne w okresie obowiązywania umowy, 7) opłata końcowa: 1% wartości brutto pojazdu ( wykup ), 8) prawo opcji wykupu pojazdu za opłatę końcową z określoną w umowie ceną, 9) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, a w szczególności opłat manipulacyjnych, kosztów transportu czy opłat rejestracji pojazdu; 10) Wykonawca ( finansujący ) prowadzi amortyzację przedmiotu zamówienia ( Leasingu ), 11) Wysokość miesięcznej raty leasingu bezwzględnie stała i niezmienna w czasie trwania całej umowy leasingu. 12) Projekt umowy przygotowuje Wykonawca z uwzględnieniem wymogów w pkt III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2

Dodatkowe kody CPV: 16310000-1, 66110000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 317550.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA S.A.
Email wykonawcy: info.poland@dllgroup.com
Adres pocztowy: INFLANCKA 4B
Kod pocztowy: 00-189
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 435771.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 435771.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 435771.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych