Ogłoszenie nr 510204081-N-2020 z dnia 17.10.2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Mikołaja Kopernika: Przygotowanie gorącego posiłku dla dzieci w postaci dwudaniowych obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach - III postępowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567718-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Mikołaja Kopernika, Krajowy numer identyfikacyjny 13850020000000, ul. Mokra  28/34, 95-200  Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 2150725 w.22, e-mail sekretariat@sp3pabianice.pl, faks 422 264 854.
Adres strony internetowej (url): https://sp3pabianice.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie gorącego posiłku dla dzieci w postaci dwudaniowych obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach - III postępowanie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SP3.271.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie z własnych produktów i półproduktów w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym do tego miejscu gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu dla dzieci – uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach. Zamawiający zakazuje realizacji przedmiotu zamówienia w formie usługi cateringowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach. Wyjątkiem są sytuacje długotrwałych awarii (np. prądu, wody, gazu) oraz w sytuacjach klęsk żywiołowych dopuszcza się dostarczenie gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach w postaci usługi cateringowej. Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowywania i sprzedaży obiadów osobom trzecim, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż będzie dokonywana z zachowaniem przepisów skarbowych, formalnych oraz wszelkich innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności prowadzenia żywienia zbiorowego (HACCP). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2020 roku do dnia 30.06.2021 roku (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, dni ustawowo wolnych lub dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych), z zastrzeżeniem możliwości udostępnienia pomieszczeń w celu przygotowania się do realizacji przedmiotu zamówienia już od dnia 01.08.2020 roku. 4. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur. b) sposób rozliczeń - wynagrodzenie powykonawcze, obliczone jako iloczyn wykonanej usługi (szt.) i ceny jednostkowej usługi, podanej przez Wykonawcę na etapie ofertowania, pomniejszonej o wartość „wsadu do kotła” – która będzie zbierana bezpośrednio przez Wykonawcę od rodziców/opiekunów. c) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty każdorazowego otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 5. Główny kod CPV: 55 52 31 00-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych. Dodatkowe kody CPV: a) 55 32 10 00-6 Usługi przygotowywania posiłków, b) 55 32 00 00-9 Usługi podawania posiłków, c) 55 32 20 00-3 Usługi gotowania posiłków.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3

Dodatkowe kody CPV: 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 584629.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F. H. U. JAPAJA Patrycja Grzesiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mokra 28/34
Kod pocztowy: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 631400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 584496.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 631400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych