Ogłoszenie nr 510193441-N-2020 z dnia 06.10.2020 r.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota: Dostawa rękawic jednorazowych oraz sprzętu próżniowego dla SZPZLO Warszawa - Ochota

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577611-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Krajowy numer identyfikacyjny 10202670000000, ul. ul. Szczęśliwicka  36, 02-353  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 228 853, e-mail zamowienia@szpzlo-ochota.pl, faks 228 231 219.
Adres strony internetowej (url): www.szpzlo-ochota.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa rękawic jednorazowych oraz sprzętu próżniowego dla SZPZLO Warszawa - Ochota
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2511-13-GK/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I. Dostawa rękawic jednorazowych dla SZPZLO Warszawa – Ochota Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ,,Formularz asortymentowo-cenowy”, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Część II. Dostawa sprzętu próżniowego dla SZPZLO Warszawa – Ochota Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ,,Formularz asortymentowo-cenowy”, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz ,,Opis przedmiotu zamówienia” zawierający wymagania graniczne dla zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania określone w ,,Opisie przedmiotu zamówienia” zawierającym wymagania graniczne dla zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu w Polsce oraz spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) oraz wydanych na podstawie tejże ustawy aktach wykonawczych. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 18424300-0

Dodatkowe kody CPV: 33141000-0, 33141300-3, 33141320-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa rękawic jednorazowych dla SZPZLO Warszawa – Ochota
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu próżniowego dla SZPZLO Warszawa – Ochota
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 90780.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Eclipse Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. prof. M. Życzkowskiego 16
Kod pocztowy: 31-864
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98042.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98042.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98042.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych