Ogłoszenie nr 510435527-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Gmina Rogowo: Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo polegająca na budowie chodników w miejscowościach: Pręczki i Świeżawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775403-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540408082-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo, Krajowy numer identyfikacyjny 910866732, ul. Rogowo  51, 87-515  Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 622, e-mail przetargi@rogowo.pl, faks 542 802 832.
Adres strony internetowej (url): www.bip.rogowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo polegająca na budowie chodników w miejscowościach: Pręczki i Świeżawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Og.271.P.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo polegająca na budowie chodników w miejscowościach: Pręczki i Świeżawy 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: I. CZĘŚĆ ; BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PRĘCZKI O DŁUGOŚCI 0,257 km Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym b) Rozebranie krawężników betonowych c) Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych 2) Podbudowy a) Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 30cm – chodniki b) Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 40cm – zjazdy c) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów, i chodników d) Warstwa odsączająca o gr. 10 cm – zjazdy e) Warstwa odcinająca o gr. 10 cm – chodniki f) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm – zjazdy g) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm - chodniki 3) Nawierzchnie a) Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej – zjazdy b) Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej – chodniki 4) Pobocza a) Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z uformowaniem i zagęszczeniem 5) Oznakowanie poziome b) Oznakowanie poziome - przejście dla pieszych 6) Oznakowanie pionowe c) Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm d) Przymocowanie tarcz znaków do słupków e) Przestawienie znaków pinowoych (D-42 i D-43) 7) Elementy ulic a) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - chodniki b) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej c) Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej d) Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem 8) Inne roboty a) Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych b) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 2. CZĘŚĆ ; BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEŻAWY O DŁUGOŚCI 0,879 km Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze: a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym b) Rozbiórka krawężnika betonowego c) Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 2) Podbudowy: a) Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 30cm – chodniki b) Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 40cm – zjazdy c) Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głęb. 35cm - poszerzenie jezdni, ściek korytkokowy d) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów, i chodników, poszerzenie jezdni e) Warstwa odsączająca o gr. 10 cm – zjazdy f) Warstwa odsączająca o gr. 10 cm – chodniki g) Warstwa odsączająca o gr. 15 cm - poszerzenie jezdni h) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm – zjazdy i) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.10cm – chodniki j) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - poszerzenie jezdni 3) Nawierzchnie: a) Nawierzchnia z kostki betonowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej – zjazdy b) Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej – chodniki c) Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - ściek z kostki betonowej o szer. 20cm 4) Pobocza: a) Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z uformowaniem i zagęszczeniem 5) Oznakowanie pionowe: b) Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm c) Przymocowanie tarcz znaków do słupków d) Przestawienie znaków pionowych (D-42 i D-43) 6) Elementy ulic: a) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - chodniki b) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej c) Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej d) Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem e) Wykonanie ścieków podchodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10cm f) Umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi o wym. 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm - wyloty ścieków podchodnikowych (umocnienie na długości 1,0m) g) Wykonanie ścieku drogowego typ korytkowy o wym. 50x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z betonu cementowego klasy C16/20 7) Inne roboty: a) Umocnienie skarpy płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wolne przestrzenie wypełnione humusem i obsiane trawą b) Odtworzenie rowów odwadniających - oczyszczenie i odmulenie c) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PRĘCZKI O DŁUGOŚCI 0,257 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76161.38
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ANDREX Andrzej Fabijański
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stalmierz 34
Kod pocztowy: 87-602
Miejscowość: Stalmierz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93678.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93678.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115734.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEŻAWY O DŁUGOŚCI 0,879 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 259721.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ANDREX Andrzej Fabijański
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stalmierz 34
Kod pocztowy: 87-602
Miejscowość: Stalmierz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 319458.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 319458.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 454294.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych