Ogłoszenie nr 510427363-N-2021 z dnia 07.04.2021 r.
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk: Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774194-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540401689-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,Fundamenty” w latach 2019 – 2024 nr projektu 31H 18 0425 86 kwota finansowania 1 211 383 zł

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 32577100000000, ul. ul. Nowy Świat  72, 00-330  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 826 99 45, e-mail kadry@ibl.waw.pl, faks 22 826 99 45.
Adres strony internetowej (url): https://ibl.waw.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AG.26.23.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej, składającego się z backendu – bazy danych i systemu zarządzania treścią (Con- tent Management System, dalej jako “CMS”) oraz frontendu – do prezentacji treści wi- dzianych przez użytkownika w otwartym dostępie.Unikalne oprogramowanie musi umożliwiać stworzenie i umieszczenie na serwerze Instytutu Badań Literackich PAN platformy internetowej Słownik tłumaczy z następującymi funkcjami: 1) publikacja biobibliograficznych haseł słownikowych, składających się z: fragmentu biogra- ficznego (dane tekstowe) oraz szczegółowej bibliografii (dane bibliograficzne w kilku równo- ległych i odpowiadających sobie bezpośrednio wersjach językowych), 2) możliwość oznaczania jednostek indeksowych (entities) znajdujących się zarówno w biograficznej, jak i w bibliograficznej części hasła w CMS z wykorzystaniem standardu znaczników XML – TEI (Text Encoding Iniciative), dedykowane cyfrowym projektom humanistycznym) oraz pól bazodanowych-– Zamawiający dopuszcza także możliwość wykorzystania innych, co najmniej tak dobrych jak wskazanych wyżej rozwiązań technologicznych, 3) stworzenie przeszukiwanej na wiele sposobów struktury bazodanowej wraz z intuicyjną wyszukiwarką umieszczoną na stronie głównej 4) połączenie haseł z tzw. treściami kontekstowymi (komentarzy, artykułów, tekstów naukowych, materiałów wizualnych) i zbudowanie między nimi semantycznych powiązań.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 250000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Krzysztof Goliński prowadzący działalność gosp. pod nazwą Krzysztof Goliński - goliński.org
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Popiełuszki 1/6
Kod pocztowy: 01-786
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 307500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 307500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych