Ogłoszenie nr 510014129-N-2019 z dnia 23.01.2019 r.
Stołeczna Estrada: Sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla Stołecznej Estrady: rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 658047-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500294096-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Stołeczna Estrada, Krajowy numer identyfikacyjny 27819000000, ul. ul. Marszałkowska  , 00683   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (url): www.estrada.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla Stołecznej Estrady: rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021r.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na trasach europejskich i reszty świata wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamówienie realizowane będzie w terminie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021r., o ile wcześniej nie zostanie wyczerpana kwota przewidziana w umowie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1.oferowania różnych wariantów połączenia zgodnie ze zgłaszanymi przez Zamawiającego potrzebami, dotyczącymi ilości biletów oraz miejsca i terminu podróży, z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny i promocji (tzn. uwzględniające zniżki: grupowe, o ile występują warunki ich przyznania, wynikające z terminu rezerwacji, połączeń weekendowych i wszelkich promocji), długości trasy oraz czasu podróży, w tym również tzw. biletów wirtualnych przewoźników „low cost airlines” (LCA), 2.rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych (w klasach zlecanych przez Zamawiającego, m.in.: ekonomicznej i biznes na trasach europejskich i reszty świata, a także w LCA) spośród wariantów zaoferowanych przez Wykonawcę, na podstawie dyspozycji pisemnej (złożonej faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiającego, 3.przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach, 4.zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju opłat - np. lotniskowych, podatków itp.), 5.dostarczania (bez dodatkowych opłat) zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego (lokalizacja: przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy bilety zgodnie z decyzją Zamawiającego, we wskazane przez Zamawiającego miejsce bądź umożliwi ich odbiór osobie wskazanej przez Zamawiającego w dowolnym miejscu, każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym w terminie ustalonym przez strony, jednak nie później niż 24 godziny przed terminem podróży, której dotyczy rezerwacja i/lub zakup biletu/biletów. Wykonawca zapewni możliwość odbioru biletu poza granicami kraju. Odbiór nastąpi w sposób umożliwiający rozpoczęcie podróży w określonym terminie. Wykonawca w raz z dostarczonym biletem przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną informacje dotyczące wykupionej podróży, w szczególności informację o odprawie, dopuszczalnym bagażu, niezbędnych dokumentach podróży, etc. 6.zapewnienia do realizacji zamówienia i stałej współpracy z Zamawiającym dwóch osób, doświadczonych w sprzedaży biletów przewoźników IATA oraz LCA, dostępnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. Zastępstwo tych osób dopuszczalne będzie tylko w czasie nieobecności spowodowanej przypadkami losowymi, np. chorobą lub urlopem. Kontakt z tymi osobami będzie zapewniony w godz. j.w. poprzez co najmniej 2 linie telefoniczne, 7.posiadania, co najmniej jednej placówki na terenie Warszawy, realizującej sprzedaż biletów lotniczych, 8.udostępnienia Zamawiającemu wglądu do strony internetowej, zawierającej aktualne informacje na temat cen zakupu biletów u przewoźników w określonym czasie, na danej trasie podróży. Termin realizacji: 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2021 r. V.OKRES GWARANCJI Nie dotyczy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63510000-7

Dodatkowe kody CPV: 63512000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 800000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Business Travel Club Sp.z o.o.
Email wykonawcy: sbloch@btclub.com.pl
Adres pocztowy: ul. M. Kopernika 30/213
Kod pocztowy: 00-336
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 800000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 800000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 800000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych