Ogłoszenie nr 510435509-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Gmina Wałbrzych: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wałbrzych, Krajowy numer identyfikacyjny 57959500000000, ul. Pl. Magistracki  1, 58-300  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 64 44 972; 74 64 44 980, e-mail bzp@um.walbrzych.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.74.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
•Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego tj 92 sztuk komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym, 6 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym oraz 6 sztuk monitorów LCD, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 2). •Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę 294.000,00 zł brutto (w tym VAT) •Parametry techniczne sprzętu komputerowego i inne wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do umowy. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia winien być pozbawiony wad prawnych. •Urządzenia, o których mowa powyżej powinny być fabrycznie nowe, a także posiadać wszelkie kable połączeniowe oraz elementy zapewniające instalację urządzeń, oraz spełniać pozostałe wymagania wynikające ze specyfikacji określonej w Załączniku nr 1 do umowy. •Komponenty dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy będą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, nie były przedmiotem przestępstwa i w chwili wydania nie będą przedmiotem przestępstwa oraz nie były dotychczas aktywowane, odnawiane ani w inny sposób użytkowane.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30213300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. Zapisy pkt. 9.2.4 Instrukcji w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu (załącznik do Zarządzenia nr 207/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 marca 2019r.) stosuje się odpowiednio.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 239024.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  5
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zeto-Świdnica sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grodzka 15, 58-100 Świdnica
Kod pocztowy: 58-100
Miejscowość: Świdnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 255889.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194045.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399063.66
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zamówienie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. Zapisy pkt. 9.2.4 Instrukcji w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu (załącznik do Zarządzenia nr 207/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 marca 2019r.) stosuje się odpowiednio

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych