Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500038318-N-2018 z dnia 21-02-2018 r.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Wykonanie zaleceń BHP w zakresie prac remontowych, budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w wytypowanych pomieszczeniach, oraz wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i usunięcie przyczyn i skutków awarii, wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 10, 12 i 23 w budynku B-3 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, pl. Grunwaldzki 49 Wrocław.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500581-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 186700000, ul. ul. C.K. Norwida  25, 50-375   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 205 020, e-mail biuro.zampub@upwr.edu.pl, faks 713 205 386.
Adres strony internetowej (url): http://www.upwr.edu.pl/przetargi/21867/roboty_budowlane.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zaleceń BHP w zakresie prac remontowych, budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w wytypowanych pomieszczeniach, oraz wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i usunięcie przyczyn i skutków awarii, wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 10, 12 i 23 w budynku B-3 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, pl. Grunwaldzki 49 Wrocław.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
R0AP0000.272.120.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Prace związane z usunięciem nieprawidłowości w zakresie BHP w pomieszczeniach nr: 24, 8, 29, sali wykładowej nr 2, sali 5L, korytarza przy sali 5L, zejścia do piwnicy, sali nr 4 i podcienia: • Prace demontażowe i rozbiórkowe: - rozbiórka trwałego wyposażenia laboratoriów, - rozebranie istniejących podłóg, - rozebranie ściennych płytek ceramicznych, - demontaż instalacji eklektycznych i oświetleniowych, - demontaż istniejących instalacji wod.-kan., ciepłej wody użytkowej, gazowej i centralnego ogrzewania, - rozbiórka zabudowy szachtu, - wywóz i utylizacja gruzu i materiałów porozbiórkowych. • Roboty budowlane: - ułożenie warstw wyrównawczych z zaprawy samopoziomującej, - ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, - uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych, - wykonanie płytek ceramicznych przy osprzęcie sanitarnym, - malowanie farbami lateksowymi, akrylowymi i ftalowymi, - wymiana kratek wentylacyjnych, - zabudowa szachtu z płyt G/K, - renowacja mebli, - likwidacja zacieku na suficie, - naprawa i wymiana płytek na stopniach schodowych, - roboty dekarskie, - obróbka witryny PCV i naświetla. • Roboty elektryczne: - przebudowa instalacji oświetleniowej i istniejących gniazd wtykowych, - montaż instalacji eklektycznej i oświetleniowej. • Roboty sanitarne: - wymiana zaworów grzejnikowych, - wykonanie nowych podejść dopływowych i odpływowych instalacji wod.-kan., - wymiana i montaż osprzętu sanitarnego, - wymiana grzejników żeliwnych na płytowe, - płukanie wymienionych instalacji i próby ciśnieniowe, - połączenie nowych instalacji z istniejącymi. 2. Prace związane z wymianą pionów wod. – kan. w związku z usunięciem skutków awarii: • Prace demontażowe i rozbiórkowe: - rozbiórka zabudów ściennych i sufitów pionów, - demontaż istniejących instalacji wod.-kan. i ciepłej wody użytkowej, - wywóz i utylizacja gruzu i materiałów porozbiórkowych. • Roboty sanitarne: - wymiana i montaż umywalek, - wykonanie nowych podejść dopływowych i odpływowych wod.-kan. - połączenie nowych instalacji z istniejącymi, - montaż nowej instalacji wod.-kan. i ciepłej wody użytkowej. • Roboty budowlane: - otworzenie zabudów pionów oraz zabudów ściennych i sufitowych, - przygotowanie podłoża i malowanie całych powierzchni przy zabudowach pionów. 3. Prace związane z wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach nr 10, 12 I 23: • Roboty sanitarne: - opracowanie projektu wykonawczego, - montaż urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z konstrukcjami wsporczymi, - wykonanie przejść w przegrodach i ich wykończenie, - wykonanie odprowadzenia skroplin do umywalki lub zlewu w pomieszczeniach oraz ich zabudowa, - wykonanie prób ciśnieniowych, napełnienie instalacji czynnikiem, - próbne uchronienie urządzeń i wykonanie pomiarów, - prace porządkowe, - wykonanie dokumentacji odbiorowej. • Roboty elektryczne: - wykonanie zasilania elektrycznego jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, - wykonanie pomiarów rezystancji, izolacji i skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym. Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45410000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45421000-4, 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45331100-7, 45331200-8, 45310000-3, 45310000-3, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 205412.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STELPI Sp. z o.o.
Email wykonawcy: stelpi@op.pl
Adres pocztowy: Sienkiewicza 29
Kod pocztowy: 56-120
Miejscowość: Brzeg Dolny
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 248618.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 248618.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 248618.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych