Ogłoszenie nr 510133556-N-2020 z dnia 22.07.2020 r.
Zarząd Mienia Skarbu Państwa: „Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie w zakresie branży sanitarnej na rok 2020/2021”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553067-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Mienia Skarbu Państwa, Krajowy numer identyfikacyjny 14000145900000, ul. Prosta  69, 00-838  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 551 21 00, e-mail zmsp@zmsp.warszawa.pl, faks 22 551 21 01.
Adres strony internetowej (url): http://zmsp.bip.um.warszawa.pl , http://zmsp.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie w zakresie branży sanitarnej na rok 2020/2021”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZM.NZP.221-04/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie w branży sanitarnej w 2020/2021 w zakresie: Zakres robót – instalacje gazowe 1. Niezwłoczne wykonywanie napraw i sprawdzanie szczelności w lokalu wynikające z bieżących zgłoszeń. 2. Kontrola, dociskanie, uszczelnianie lub wymiana kurków gazowych w pomieszczeniach ogólnych i lokalach (bez urządzeń gazowych w lokalach). 3. Wydawanie opinii o stanie urządzeń gazowych takich jak: kuchnie, kotły gazowe, gazowe podgrzewacze wody, taborety itp. w pomieszczeniach ogólnych i pustostanach. 4. Zabezpieczanie niesprawnych urządzeń poprzez wyłączenie lub zakorkowanie podejścia w lokalach i pomieszczeniach ogólnych z zawiadomieniem właściciela urządzenia o konieczności jego wymiany ( pisemnie). 5. Sprawdzanie i usuwanie nieszczelności armatury w pomieszczeniach ogólnych. 6. Sprawdzenie i wymiana uszkodzonej armatury w punkcie redukcyjno – pomiarowym będącej własnością ZMSP. 7. Sprawdzanie i usuwanie nieszczelności złącz rurociągów, reduktorów w pomieszczeniach ogólnych i lokalach. 8. Wymiana skorodowanych odcinków przewodów gazowych w lokalu z robotami towarzyszącymi (kucie bruzd, otworów w ścianach i stropach, zamurowanie i podmalowanie), z wyłączeniem wymiany pion lub poziomu. 9. Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej w lokalu. 10. Sprawdzenie prawidłowości wykonania i połączeń krućców upustowych reduktorów z atmosferą i odwadniaczy. 11. Malowanie uszkodzonej powłoki instalacji gazowej (wraz z jej oczyszczeniem) w przepisowych kolorach, oraz zabezpieczenie instalacji w miejscach kolidujących z instalacją wod.- kan. - poziomy instalacji w piwnicach ogólnodostępnych. 12. Odłączenie i podłączenie urządzeń gazowych w przypadkach koniecznych (przy prowadzeniu innych robót sanitarnych - budowlanych). 13. Oznakowanie miejsc kurków głównych z wywieszeniem informacji w gablocie o ich ilości i usytuowaniu, jak również kurków pomiędzy klatkami schodowymi. 14. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. Zakres robót – instalacje ciepłej i zimnej wody Zakres obejmuje pomieszczenia od wodomiaru do podejścia czerpalnego w lokalu, gdy wodomiar znajduje się w budynku, instalacja ciepłej wody od węzła cieplnego. 1. Uszczelnienie armatury z wymianą uszczelek, wymianą jej elementów takich jak: głowice, dławice, pokrętła, korpusy itp. 2. Wymiana uszczelnień na złączach ( przy mufkach, długich gwintach, łącznikach, śrubunkach, zaworach itp. ). 3. Wymiana zaworów ( nie nadających się do naprawy ) przelotowych, odcinających w poziomach, pionach i lokalach. 4. Wymiana skorodowanych lub pękniętych łączników instalacji. 5. Wymiana skorodowanych lub zarośniętych odcinków instalacji pionowych i poziomych. 6. Doraźne zabezpieczanie powstałych awarii. 7. Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia np. haki, wieszaki, wsporniki itp. 8. Uzupełnienie lub naprawa izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacyjnych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego na rurociągach, zbiornikach i rozdzielaczach. 9.Wykucie i zamurowanie przebić i rozkuć w ścianach, stropach w celu wykonania napraw. 10. Okresowe sprawdzanie prawidłowości działania i wskazań urządzeń pomiarowych, oraz urządzeń z nimi współpracujących np. manometry, termometry, pompy, wentylatory, wodomierze itp. 11.Wymiana lub uzupełnienie urządzeń typu: termometry, manometry, pompy, wentylatory, wodomierze itp. 12. Demontaż i montaż elementów osłaniających instalację oraz urządzeń sanitarnych celem wykonania naprawy lub wymiany instalacji. 13. Naprawa, uzupełnianie lub wymiana urządzeń i aparatów w pomieszczeniach ogólnych (na polecenie Kierownika ). 14. Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki na instalacji i urządzeniach w przepisowych kolorach. 15. Bieżąca współpraca z obwodem ZEC w sprawie prawidłowego działania węzłów cieplnych. 16. Świadczenie usług pogotowia wraz z usunięciem awarii. Zakres robót – instalacja kanalizacyjna Zakres obejmuje: podejście odpływowe do przykanalika łącznie ze studzienką. 1. Uszczelnianie cieknących złącz rur kanalizacyjnych. 2. Likwidacja przecieków z rur kanalizacyjnych na poziomach, pionach poprzez zakładanie obejm lub uszczelnienie ścianek. 3. Czyszczenie podejść odpływowych, wpustów ściekowych, syfonów, studzienek kanalizacyjnych i rewizji w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 4. Przepychanie pionów kanalizacyjnych i poziomów do studzienki. 5. Udrażnianie, odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych. 6. Uzupełnianie lub wymiana kratek ściekowych w pomieszczeniach, rewizji pionów kanalizacyjnych. 7. Demontaż i montaż elementów osłaniających instalację oraz urządzeń sanitarnych celem wykonania napraw lub wymiana instalacji. 8.Wymiana skorodowanej lub uszkodzonej instalacji. 9. Bieżąca obsługa i wykonywanie napraw zaworów burzowych. 10.Wykucie i zamurowanie przebić i rozkuć w ścianach i stropach w celu wykonania bieżących napraw. 11. Przepychanie wpustów ściekowych studzienek podwórzowych i rur deszczowych. 12. Świadczenie usług pogotowia wraz z usunięciem awarii. 13. Mechaniczne czyszczenie przyłączy i odcinków kanalizacji zewnętrznej – WUKO. 14.Wykonanie montażu miejscowych odwodnieni kanalizacji deszczowej. 15.Wymiana fragmentu kanalizacji sanitarnej do przykanalika. Zakres robót – instalacja centralnego ogrzewania I. Likwidacja przecieków 1. Likwidacja przecieków na złączach armatury lub kształtek instalacji z wymianą uszczelek. 2.Wymiana armatury lub kształtek instalacji (śrubunki, zawory itp.). 3.Wymiana zużytych części armatury (głowice zaworów, dociski dławic zaworów kołnierzowych itp.) 4. Likwidacja przecieków na złączach grzejników z wymianą uszczelek a w przypadkach uzasadnionych wymiana grzejników. 5. Likwidacja przecieków odpowietrzników automatycznych miejscowych z ewentualną ich wymianą. 6. Wymiana skorodowanych lub zarośniętych odcinków instalacji. II. Likwidacja niedogrzewań 1.Likwidacja niedogrzewań lokalnych powstałych w wyniku zapchania się zaworu lub odcinka instalacji. 2.Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji. 3.Korekta regulacji z ewentualną wymianą zaworów regulacyjnych na podejściu do pionu. 4.Czyszczenie i regulacja armatury (zawory, kształtki). 5.Uruchomienie i odpowietrzanie instalacji. 6.Uzupełnianie wody w instalacji. III. Czynności eksploatacyjne 1. Sprawdzanie wskazań urządzeń pomiarowych (termometry, manometry) bez zmian parametrów. 2. Naprawa naczyń wzbiorczych i zbiorników odpowietrzających np. miejscowe spawanie, wymiana śrub mocujących itp. bez konieczności wymiany naczyń i zbiorników. 3. Czyszczenie naczyń wzbiorczych , zbiorników, odmulaczy i wymienników. 4. Naprawa lub wymiana odcinków rur przelewowych. 5. Płukanie strumieniowe instalacji lub grzejników. 6.Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia (haki, wieszaki, obejmy, wsporniki). 7. Miejscowe uzupełnienie uszkodzonej izolacji rurociągów oraz innych elementów jak zasobniki, rozdzielacze, naczynia wzbiorcze. 8. Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów (bez konieczności malowania całości poziomu lub pionu). IV. Do całości zakresu 1. Wykonywanie robót murarskich po prowadzonych robotach. 2. Współpraca z obwodem ZEC w sprawie prawidłowego działania węzłów cieplnych. 3. Zlecenia do 1000 zł podpisuje kierownik. 4. Zlecenia powyżej 1000 zł oraz przekraczające zakres robót podpisuje Dyrektor lub jego zastępca. 5. Pełna konserwacja hydroforów. 6. Pełna konserwacja węzłów, CO i CCW będących własnością ZMSP, wraz z wymianą urządzeń, osprzętu i regulacją automatyki. 7. W związku z bardzo rozległym terenem prowadzenia prac konserwacyjnych w budynkach zarządzanych przez ZMSP tj. całej Warszawy przy rozliczaniu wykonanych robót należy doliczyć dojazd do miejsca pracy 2 r-g. bez względu na ilość pracowników faktycznie wykonujących roboty. 8. Świadczenie usług pogotowia wraz z usunięciem awarii. W przypadku nieuzasadnionego spuszczenia wody z całości instalacji budynku przez Wykonawcę, zostanie On obciążony kosztem zużycia wody.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50700000-2

Dodatkowe kody CPV: 50721000-5, 50510000-3, 50720000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 338011.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JERZY PLEWIK ZAKŁAD USŁUGOWY - INSTALACJE SANITARNE
Email wykonawcy: jurekplewik@wp.pl
Adres pocztowy: Syrokomli 15/19 lok. 172
Kod pocztowy: 03-335
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 82.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 stawka roboczogodziny - R = 42,00 zł/godz.  koszty pośrednie - Kp = 70%(od R i S)  zysk - Z = 16% R+ Kp((R), S+Kp(R) cena roboczogodziny kosztorysowej brutto (z narzutami) wynosi R = 82,82 zł./godz.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych