Ogłoszenie nr 510016129-N-2019 z dnia 25-01-2019 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki w Jastrzębiu-Zdroju – etap I”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634681-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 276255358, ul. Al. Piłsudskiego  60, 44-335   Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki w Jastrzębiu-Zdroju – etap I”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKI.271.91.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na działce nr 2518/58 przy ul. Kopernika i Moniuszki w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, - dostawę i montaż: 1) stół betonowy do gry w tenisa stołowego – 1 szt. 2) stół betonowy do gry w piłkarzyki – 1 szt. 3) stół do gry w szachy – 1 szt. 4) stół do gry chińczyka – 1 szt. - roboty wykończeniowe, obsiewanie terenu trawą. Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną pt.: „Zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki – etap I”, obejmującą: • projekt budowlany, • szczegółowe specyfikacje techniczne, • kosztorys ślepy (przedmiar robót) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacja techniczna – załącznik nr 10 oraz kosztorys ślepy (przedmiar robót) – załącznik nr 12.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV: 45212140-9, 45111000-8, 45233260-9, 45111300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych