Ogłoszenie nr 500303138-N-2018 z dnia 19.12.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Modernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 653498-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania p.n. Modernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0066.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Charakterystyka ogólna obiektu Budynek przy ul. Gen. Andersa 30 to obiekt w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, posiadający 2 kondygnacje oraz strych. Kondygnacje są połączone trzema klatkami schodowymi z dwoma wejściami usytuowanym od strony północnej i jednym wejściem od strony południowej. Na parterze i piętrze znajduje się po sześć mieszkań- razem 12 mieszkań. Poddasze jest wykorzystywana jako strych. Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Ściany piwnic i nadziemia wykonano z cegieł. Stropy nad piwnicą płyta żelbetowa oparta na belkach stalowych, stropy nad parterem i piętrem – drewniane belkowe. Budynek posiadają dachy konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej kryty gontem bitumicznym Schody klatkowe posiadają konstrukcję stalową z drewnianymi stopnicami natomiast spoczniki są odcinkowe z cegły ceramicznej. Elewacje są wykonane z tynku cem-wap. ozdobne elementy ceglane cokół. Budynki wyposażone są w instalację elektryczną, instalację wodociągową i kanalizacyjną w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych. Ogrzewanie pomieszczeń odbywa się za pomocą pieców węglowych. Parametry budynku: • rok budowy: 1905r. • powierzchnia zabudowy: 391,17m2 • powierzchnia użytkowa mieszkań: 516,52 m2 • pow. całkowita 1147,41 m2 • kubatura: 3743,72 m3 Budynek posiada zabytkowy charakter i jest wpisany do rejestru zabytków WKZ w Katowicach pod nr A/1409/90 7 VIII 1990. Wymagany zakres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) ocena stanu technicznego budynku, 2) projekt budowlany uwzględniający art 5.1 Ustawy Prawo Budowlane wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, badaniami i opiniami oraz dokumentami stanowiącymi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę, 3) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót remontowych WKZ w Katowicach, 4) branżowe projekty wykonawcze, 5) przedmiary robót, 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 7) projektowane charakterystyka energetyczna budynku, 8) audyt, 9) kosztorysy inwestorskie, 10) zbiorcze zestawienie kosztów wszystkich branż w formie tabelarycznej, 11) harmonogram wykonania robót budowlanych, 12) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja projektowa powinna składać się z : 1) projektu budowlanego - 5 egz., 2) projektów wykonawczych poszczególnych branż – 5 egz., 3) kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. z podziałem na poszczególne branże oraz stawki podatku VAT, 4) przedmiaru robót z podziałem na poszczególne branże z podziałem na branże – 2 egz., 5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 6) oceny stanu technicznego budynku wraz z inwentaryzacją budowlaną – 4 egz., 7) harmonogramu wykonania robót budowlanych – 1 egz., 8) projektowanej charakterystyki energetycznej budynku – 2egz., 9) audytu energetycznego - 2 egz., 10) decyzji o pozwoleniu na budowę - 1 egz. Ww. opracowania powinny być również przygotowane i przekazane Zamawiającemu (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo, jeżeli Wykonawca to zadeklaruje, w wersji edytowalnej: kosztorys, przedmiary (format ath lub .kst (V 4.36 lub niższa) oraz specyfikacje techniczne i inne dokumenty tekstowe (format doc lub odt) i mapki (format dxf lub dwg), rysunki ( format .dwg lub dxf) Dane do projektowania: 1) zaprojektować po 6 mieszkań na kondygnację w tym 1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo na parterze. 2) uzyskać wszystkie wymagane prawem zatwierdzenia odpowiednich jednostek, 3) dostosować chodnik do wejścia do budynku umożliwiający komunikację osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz pochylnię dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do jednego mieszkania, 4) zaprojektować kotłownię gazową dla zasilania centralnego ogrzewania i instalację centralnego ogrzewania mieszkań lub alternatywnie węzeł ciepłowniczy dla ciepła sieciowego w zależności od uzyskanych warunków przyłączenia wydanych przez dysponentów mediów. Zamawiający będzie aplikował o środki z funduszu dopłat BGK na tworzenie lokali socjalnych wobec tego niezbędne jest wyposażenie mieszkań zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcie na tworzenie mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji w terenie i budynku, 2) uzyskanie danych do projektowania, 3) wykonanie opinii o stanie technicznym budynku, 4) uzyskanie odpowiednich podkładów geodezyjnych, 5) uzyskanie uzgodnień , opinii i postanowień do opracowywanego zakresu projektu, 6) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem potwierdzone notatką służbową, 7) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno – budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów w pomieszczeniach przedmiotowego budynku. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia. Nadzór obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną, branżę instalacyjną: wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną i polega na: 1) sporządzaniu zastępczych rozwiązań projektowych (ujawnionych rozbieżności między stanem faktycznym a projektowanym), 2) bieżącym konsultowaniu problemów powstałych w trakcie realizacji projektu, 3) udziale w cyklicznych spotkaniach wykonawców z inspektorami, 4) ocenie poprawności i jakości prowadzonych robót oraz ich zgodności z rozwiązaniami zawartymi w projekcie. Czynności nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie dwóch dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: W dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy uwzględnić zaprojektowanie jednego mieszkania oraz wejścia do tego mieszkania i dojazdu do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29 - 30 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 4) forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: 1) Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., 2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. 8) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Szczegółowy zakres usługi precyzuje SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROEKO Pracownia Projektowa mgr inż. Wojciech Brewczyński
Email wykonawcy: w_brewczynski
Adres pocztowy: ul. Rudzka 28
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43818.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36408.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51414.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych