Ogłoszenie nr 510140749-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.
Gmina Miasto Nowy Targ: Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Nowy Targ.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539530-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000000, ul. ul. Krzywa  1, 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Nowy Targ.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Nowy Targ. Przedmiot główny CPV 30200000-1 – Urządzenia komputerowe. Przedmiot pomocniczy CPV 48821000-9 – serwery, CPV 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania: 1/ serwer wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez odłączania urządzenia Procesor Procesor 8-rdzeniowy klasy x86 - 64 bity, Intel Xeon Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) lub równoważny procesor min. 8- rdzeniowy, osiągający w testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 705 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych, o mocy maksymalnej 205W i maksymalnym taktowaniu procesora 3.6GHz. Liczba procesorów 1 procesor Pamięć operacyjna 64GB 2666 MT/s w modułach o pojemności 32GB RDIMM Dual Rank DDR4 każdy. Płyta główna musi posiadać 24 sloty na pamięć i umożliwiać rozbudowę do minimum do 3TB LRDIMM lub 768GB RDIMM lub 192GB NVDIMM. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare. Sloty rozszerzeń 3 aktywne gniazda PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16 pozwalający na instalacje kart o pełnej wysokości i długości (Full length / full height). Możliwość rozbudowy do 8 slotów PCI-Express generacji 3. Dysk twardy Obudowa serwera na minimum 8 dysków LFF 3,5’’ typu Hot Swap, AS/SATA/SSD . Klatka na 2 dyski SFF 2.5’ typu Hot Swap, zamontowane z przodu serwera. Opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” oraz 3 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/ SSD, 3,5”montowane z tyłu obudowy oraz 4 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 3,5”montowane wewnątrz obudowy. Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 8GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. Zainstalowane minimum 6x4TB SATA LFF 3,5” Zainstalowane minimum 2x240GB SSD SFF 2,5” Kontroler Kontroler sprzętowy wyposażony w 4GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę wszystkich napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0,1,10,5,50,6,60,10. Interfejsy sieciowe Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. Możliwość instalacji karty 2 portowej obsługującej prędkości 10/25 Gb/s (możliwość konfiguracji pracy z prędkościami 10 i 25Gb/s), przez zastosowanie karty nie zajmującej gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna Porty 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne) 1x VGA z tyłu obudowy Wewnętrzny slot na kartę micro SD. Możliwość rozbudowy o port szeregowy, typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB/ micro SD. Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W. Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia równej 45st.C, Karta/moduł zarządzający Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe sprzętowe posiadające dedykowany port RJ45, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 oraz 7.3 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 oraz 12 oraz 15 VMware ESXi 6.0 U3 VMware ESXi 6.5 oraz U1 oraz U2 VMware ESXi 6.7 Gwarancja 3 lata z czasem reakcji NBD. Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez serwis producenta oferowanych urządzeń. Inne Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Zamawiający wymaga by wraz z dostawą serwera wykonawca dostarczył dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, deklaracja zgodności CE lub inne równoważne dokumenty, Oprogramowanie Microsoft Windows Serwer 2016 lub 2019 PL OLP Gov z dodatkowymi licencjami dla 120 użytkowników (UsrCAL) Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: • Licencja na oprogramowanie musi być adekwatna do konfiguracji sprzętowej serwera. • Licencja na oprogramowanie musi uwzględniać wszystkie rdzenie procesorów zainstalowanych w serwerze. • Licencja musi uprawniać do uruchamiania co najmniej czterech serwerowych systemów operacyjnych w środowisku wirtualnym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48821000-9, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Nowy Targ.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NETSECURE Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 30/63
Kod pocztowy: 00-116
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57979.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50965.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64392.96
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych