Ogłoszenie nr 510551630-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.
Gmina Rudniki: Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 762079-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A, 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.271.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych gminy Rudniki. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacji gminnej w granicach administracyjnych gminy Rudniki, rocznie w wielkości średnio 51 351,40 wkm +/- 10% wkm. Opis usługi i określenie linii komunikacyjnej: 1. Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych a) Linia Nr 1: Borek - Bobrowa - Cieciułów - Jaworzno - Julianpol – Mirowszczyzna b) Linia Nr 2: Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica - Łazy Rudniki c) Linia Nr 3: Rudniki - Janinów - Odcinek – Dalachów d) Linia Nr 4: Bobrowa - Cieciułów - Żytniów – Rudniki e) Linia Nr 5: Mirowszczyzna - Młyny – Rudniki 2. Dzienna liczba kursów wynosi: 1) Linia Nr 1: Borek - Bobrowa - Cieciułów - Jaworzno - Julianpol – Mirowszczyzna kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy (to znaczy tam i z powrotem) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) 2) Linia Nr 2: Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica - Łazy Rudniki kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) 3) Linia Nr 3: Rudniki - Janinów - Odcinek – Dalachów kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) 4) Linia Nr 4: Bobrowa - Cieciułów - Żytniów – Rudniki kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy ( tzn. tam i z powrotem) 5) Linia Nr 5: Mirowszczyzana - Młyny – Rudniki kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy ( tzn. tam i z powrotem) 3. Przewidywane godziny odjazdów 1) Borek - Bobrowa - Cieciułów - Jaworzno - Julianpol – Mirowszczyzna Wg rozkładu jazdy: Borek 720 D; 1400 S Mirowszczyzna 1245 D; 1435 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 17 107,20 2) Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica - Łazy – Rudniki Wg rozkładu jazdy: Jelonki 720 D 1405 S Rudniki 1245 D 1435 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 14860,80 3) Rudniki - Janinów - Odcinek – Dalachów Wg rozkładu jazdy: Rudniki 730 D 1420 S Dalachów 1255 D 1445 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 11 491,20 4) Bobrowa - Cieciułów - Żytniów – Rudniki Wg rozkładu jazdy: Bobrowa 640 S Rudniki 1540 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 4 413,20 5) Mirowszczyzna - Młyny – Rudniki Wg rozkładu jazdy: Mirowszczyzna 755 D Rudniki 1230 D Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 3 479,00 4. Dopuszcza się – w uzasadnionych przypadkach – zmianę przebiegu linii komunikacyjnej, której przebieg określono w punkcie 1, na zasadach określonych w umowie. 5. Dopuszcza się – w uzasadnionych przypadkach i na zasadach określonych w umowie – zmianę w zakresie przystanków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dany przystanek został wyłączony z użytkowania lub jego właściciel (zarządzający) odmówił uzgodnienia zasad korzystania z danego obiektu. 6. Minimalna liczba miejsc siedzących (łącznie z kierowcą) w każdym autobusie skierowanym do realizacji zamówienia: co najmniej 20. 7. Szacowaną pracę eksploatacyjną, na linii komunikacyjnej, o której mowa w punkcie 1, przedstawi tabela stanowiąca załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia. 8. Maksymalny koszt świadczenia usług przewozowych na linii komunikacyjnej, o której mowa w punkcie 1, z podziałem na Okresy Rozliczeniowe, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia ( informacja zostanie uzupełniona na potrzeby przygotowania umowy z wybranym Wykonawcą). 9. Rekompensatę Całkowitą, za świadczenie usług na liniach komunikacyjnych, o których mowa w punkcie 1, z podziałem na Okresy Rozliczeniowe, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1c do opisu przedmiotu zamówienia ( informacja zostanie uzupełniona na potrzeby przygotowania umowy z wybranym Wykonawcą). 10. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia / zmniejszenia zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wozokilometrów do 10 % szacowanych ( prognozowanych) kilometrów objętych zamówieniem podstawowym na warunkach zawartej umowy dla zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa wyżej, spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu tej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia potrzeby zwiększenia lub zmniejszenia ilości wozokilometrów. Do rozliczenia zamówienia w ramach prawa opcji będzie stosowana cena za 1 wzkm wynikająca z kalkulacji cenowej wykonawcy do zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: kierowanie autobusami w trakcie realizacji przewozu osób na liniach 1,2,3,4,5 zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. )– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 12. Usługa transportu zbiorowego będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust.5 ustawy Pzp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) cena przewyższa przeznaczoną kwotę. Zamawiający w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie miał przeznaczona kwotę 250 000 zł, Wykonawca złożył ofertę na kwotę 292 189,44 zł. Kwota ta jest nie do przyjęcia przez Zamawiającego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych