Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500014868-N-2017 z dnia 18-08-2017 r.
Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536232-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500002545-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Krajowy numer identyfikacyjny 30252800000, ul. Zochcinek  42, 27500   Opatów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 682 818, e-mail d6p7s8@onet.eu, faks 158 682 818.
Adres strony internetowej (url): http://zochcinek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.26.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach przy ul. Szpitalna 4 w Opatowie (budynek pralni i budynek kuchni) oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 2033/4 i 2033/5 z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej. Zakres robót obejmuje: 1.1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 1.2 Elementy konstrukcji - strop , schody , sklepienia nad otworami 1.3 Sufit podwieszany 1.4 Ścianki działowe z płyt g/k 1.5 Wymiana i montaż stolarki drzwiowej 1.6 Wyrównanie ścian-nakładanie powłok kryjących, malowanie, okładziny ceramiczne 1.7 Okładziny podłóg 1.8 Balustrady klatki schodowej 1.9 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 1.10 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej 1.11 Instalacja p.poż. 1.12 Instalacja kanalizacji sanitarnej 1.13 Biały montaż 1.14 Instalacja centralnego ogrzewania 1.15 Wentylacja 1.16 Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 1.17 Montaż korytek kablowych 1.18 Tablice rozdzielcze 1.19 Montaż instalacji sap 1.20 Montaż urządzeń instalacji sap 1.21 Uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru 1.22 Instalacja przywoławcza 1.23 Montaż urządzeń instalacji przywoławczej 1.24 Badania i pomiary 1.25 Montaż instalacji specjalnych 1.26 Wykonanie instrukcji p-poż 1.27 Opinia kominiarska 1 Adaptacja pomieszczeń parteru budynku po pralni i kuchni na potrzeby DPS 2.1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 2.2 Izolacje poziome ścian 2.3 Sufit podwieszany 2.4 Ścianki działowe 2.5 Wymiana i montaż stolarki drzwiowej 2.6 Wyrównanie ścian, nakładanie powłok kryjących, malowanie, okładziny ceramiczne 2.7 Okładziny podłóg 2.8 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 2.9 45332200-5 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 2.10 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej 2.11 45332400-7 Biały montaż 2.12 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 2.13 45331210-1 Wentylacja 2.14 Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 2.15 Montaż korytek kablowych 2.16 Tablice rozdzielcze 2.17 Montaż tablicy głównej 2.18 Montaż instalacji SAP 2.19 Montaż urządzeń instalacji SAP 2.20 Uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru 2.21 Badania i pomiary 2.22 Montaż instalacji specjalnych 2 Adaptacja pomieszczeń poziomu -3,6 kuchni pod potrzeby DPS 3.1 Dostarczenie i montaż dźwigu osobowego elektrycznego IHYDRAULICZNEGO podnoszenie od poziomu 0,00 do -3,6 3.2 Dostarczenie i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych z poziomu 0,00 na poziom +3,40 3 Dostarczenie, montaż i wymiana urządzeń dźwigowych 4 Kotłownia oraz instalacja gazu
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45262311-4, 45450000-6, 45262600-7, 45421100-5, 45442000-7, 45432130-4, 45430000-0, 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45331100-7, 45331210-1, 45311100-1, 45310000-3, 45317300-5, 45312100-8, 45317000-2, 45314320-0, 45343200-5, 45313000-4, 45313100-5, 45331110-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2412500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. "KAROCEZA"
Email wykonawcy: karoceza@wp.pl
Adres pocztowy: Konary 42
Kod pocztowy: 27-640
Miejscowość: Klimontów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2873865.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2873865.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4910300,00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych