Ogłoszenie nr 510054462-N-2020 z dnia 26.03.2020 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap I z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511460-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540027153-N-2020,540030463-N-2020,540034747-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): bip.zgm.rybnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap I z podziałem na zadania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0001.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap I. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 9 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Zadanie nr 2 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 10 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia (dotyczy zadania nr 1 i 2): 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) roboty rozbiórkowe stolarki okiennej i drzwiowej, 2) roboty ociepleniowe ścian i stropów, 3) roboty izolacyjne ścian piwnic, 4) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 5) roboty towarzyszące i porządkowe, 6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. 2. Roboty instalacyjne: 1) roboty rozbiórkowe piecy węglowych, starych instalacji c.o., 2) wykonanie instalacji c.o. etażowego, 3) montaż gazowych kotłów c.o., 4) wykonanie instalacji gazowej, 5) roboty towarzyszące i porządkowe, 6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3

Dodatkowe kody CPV: 45331100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 9 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 539180.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU MEDREM Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@medrem.pl
Adres pocztowy: ul. Zamysłowska 10c
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 560000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 562167.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 780560.33
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 10 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 365308.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  14
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU MEDREM Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@medrem.pl
Adres pocztowy: ul. Zamysłowska 10c
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 355107.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 355107.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 790000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych