Ogłoszenie nr 510006910-N-2020 z dnia 14.01.2020 r.
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek": Zapytanie o cenę - pieczywo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek", Krajowy numer identyfikacyjny 15021490500000, ul. ul. 74 GPP  2, 42-700  Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3531105 w.308, e-mail bmazurkiewicz@op.pl, faks 343 531 126.
Adres strony internetowej (url): www.dpszameczek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zapytanie o cenę - pieczywo
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Babeczki / muffinki 60g szt 480 Babka (ciasto) kg 30 Beziki kg 5 Biszkopty luzem kg 3 Bułka czerstwa 100g szt 225 Bułka długa 0,40 kg (cała/ krojona) szt 1400 Bułka grahamka/ żytnia 60 g szt 480 Bułka hot-dog 100g szt 180 Bułka kajzerka 60g szt 480 Bułka kajzerka z makiem/ sezamem szt 600 Bułka pszenna, mała szt 1000 Bułka mleczna 60g szt 720 Bułka pszenna duża 100g szt 1000 Bułka rodzynkowa 100g szt 720 Bułka tarta kg 40 Chałka drożdżowa 0,4 kg szt 180 Chleb typu carski/ wyborny 0,5kg szt 480 Chleb graham 0,5 kg szt 1500 Chleb mieszany, duży, 1,2 kg (cały/krojony) szt 3650 Chleb okrągły mały szt 50 Chleb słonecznikowy 0,7 kg szt 250 Chleb żytni/razowy 0,50 kg szt 250 Ciasteczka maślane kg 15 Ciastko drożdżowe 100g szt 720 Ciastko półfrancuskie 100g szt 720 Ciasto drożdżowe z makiem kg 10 Ciasto drożdżowe z owocami kg 10 Ciasto drożdżowe z serem kg 10 Mak mielony kg 2 Pączek 60g szt 540 Piernik świąteczny- ciasto kg 10 Pierniki świąteczne- ciastka kg 5 Rogal 60g szt 900 Rolada z bitą śmietaną kg 15 Rożki marcepanowe kg 5 Sernik tradycyjny kg 10
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15811000-6

Dodatkowe kody CPV: 15812100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35825.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PIEKARNIA IRENEUSZ PRANDZIOCH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. WIEJSKA 18
Kod pocztowy: 42-713
Miejscowość: OSTRÓW
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35825.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35825.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36247.46
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytanie o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest żywność - pieczywo a więc dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych