Ogłoszenie nr 510015763-N-2019 z dnia 24.01.2019 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. B. Chrobrego 13 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 664286-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. B. Chrobrego 13 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0070.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacji budynku wielorodzinnego położonego w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 13, na działkach nr 858/154 oraz 897/153, wykonanej w technologii modułowej. Projekt musi uwzględniać remont (modernizację) obiektu na podstawie dostępnych na rynku technologii modułowych, tj. szerokość modułu nie może przekroczyć 3,5 m – 4 m, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowalnych. Podstawowym założeniem realizacji projektu pn. Modernizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 13 w Rybniku jest poprawa efektywności energetycznej istniejącego budynku przy jednoczesnym osiąganiu założonych celów technicznych i ekonomicznych, uwzględniając walory historyczne i architektoniczne ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków, w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rybnika (ZARZĄDZENIE Nr 65/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 2 lutego 2016 r.). Opracowaną dokumentację należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zbytków. Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami (uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń, opinii wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozbiórkę). Szczegółowy zakres usługi określa: - specyfikacja techniczna, - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, - stanowisko Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, - wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obowiązki Wykonawcy: 1) sporządzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, przepisami Prawa Budowlanego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 2) pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 3) dostarczenie 2 wariantów projektów koncepcyjnych modernizacji budynku wraz z wizualizacjami. Obowiązki Zamawiającego: 1) sprawdzenie dokumentacji technicznej – projektowo kosztorysowej w terminie 14 dni od jej złożenia, 2) wybór wariantu koncepcyjnego w terminie 10 od daty jego złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: W dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy uwzględnić zaprojektowanie mieszkań dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 4) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: 1) Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., 2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 3) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy; 8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych; 9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych; 11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

Dodatkowe kody CPV: 71242000-6, 71400000-2, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 146720.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARCHITEKT Studio Projektowe Paweł Kuczyński
Email wykonawcy: biuro@architekt-sp.pl
Adres pocztowy: ul. Rymera 4
Kod pocztowy: 44-270
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 170970.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 146709.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243540.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych