Ogłoszenie nr 510178534-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie: Remont pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych ul. Mlaskotów 6 w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574664-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35656088400000, ul. ul. Mlaskotów  6, 30-117  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 421 65 00, e-mail ksiegowosc@licplast-krakow.pl, faks 12 422 07 94.
Adres strony internetowej (url): zpspkrakow.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Oświata
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych ul. Mlaskotów 6 w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CPV 45111300-1 roboty rozbiórkowe - CPV 45262300-4 roboty żelbetowe - CPV 45320000-6 roboty przeciwwilgociowej - CPV 45262500-6 roboty murowe - CPV 45430000-0 posadzi gresowe - CPV 45262521-9 okładziny ceramiczne - CPV 45410000-4 tynki - CPV 45442100-8 roboty malarskie - CPV 45421000-4 stolarka drzwiowa - CPV 45111300-1 instalacje wody i hydrantowe - CPV 45331100-7 instalacje grzewcze - CPV 45331210-1 instalacje wentylacyjne - CPV 45310000-3 instalacje elektryczne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie m.in. nw. robót: Wielobranżowe prace remontowe tj. - demontaż istniejącego osprzętu i wyposażenia - demontaż oświetlenia i ponowny montaż po zakończeniu prac - demontaż stolarki drzwiowej oraz zabezpieczenie drzwi, których projekt nie obejmuje wymianą - skucie okładzin ściennych i części tynków , a także cokołów - zburzenie wybranych ścian działowych wg rysunku w projojekcie - poszerzenie i podniesienie nadproży - wykonanie przebić dla przewodów wentylacyjnych - wykonanie schodów wewnętrznych - wykonanie nowych zamurowań z pustaków - wykonanie procesu osuszania ścian i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - tynkowanie ścian - wykonanie okładzin z płytek gresowych wykonanie izolacji poziomych - wykonanie wylewek - wykonanie posadzek z płytek gresowych i lastrikowych - montaż stolarki drzwiowej - wykonanie instalacji wentylacji - montaż grzejników - montaż balustrady schodów - montaż okładzin parapetów - wykonanie instalacji elektrycznej - montaż oświetlenia i osprzętu elektrycznego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 196156.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO –USŁUGOWE UWENT_POL JERZY KIELIŚ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL.J.SŁOWACKIEGO 38
Kod pocztowy: 28-300
Miejscowość: JĘDRZEJÓW
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 194217
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194217
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 319404.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych