Ogłoszenie nr 510418572-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: Środki ochrony osobistej - Maseczki FFP2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0108/20 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00029739400000, ul. Prądnicka  76, 31-202  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122549410, e-mail a.bojdo@wsse.krakow.pl, p.sukiennik@wsse.krakow.pl, faks 122549430.
Adres strony internetowej (url): www.gov.pl/web/wsse-krakow; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/wsse-krakow (zakładka: O WSSE / Zamówienia publiczne)
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa, podmiot leczniczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Środki ochrony osobistej - Maseczki FFP2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AG.2600.6.9.2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w zakresie realizacji przez Zamawiającego Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0108/20 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Maseczki FFP2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku 1)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV: 33141000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający udzielił zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, gdyż zamówienie jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z przesłanką, o której mowa w art. 6a ustawy o COVID-19, tj. jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. W świetle powszechnie znanych okoliczności związanych z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii i walką z chorobą COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 niezbędny był zakup, w ramach realizowanego projektu pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa, środków ochrony indywidualnej dla pracowników WSSE i PSSE z terenu województwa małopolskiego, aby uniknąć szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby zarówno wśród pracowników Zamawiającego zajmujących się zwalczaniem epidemii, jak również wśród osób korzystających z usług Zamawiającego. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie została wskazana przez Ministerstwo Zdrowia oraz Wojewodę Małopolskiego do koordynowania zadań związanych ze zwalczaniem epidemii i do prowadzenia badań w kierunku wykrywania obecności wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Zakupy realizowane w ramach projektu niezbędne są zarówno do przeprowadzania badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz do przeciwdziałania COVID-19, poprzez realizację zadań statutowych Zamawiającego związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, tj. wykrywanie osób chorych i nosicieli, zapewnienie ciągłości badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, oraz ochronę zdrowia publicznego na terenie województwa małopolskiego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34197.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  39
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  37
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  39
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o.
Email wykonawcy: jacek.smyl@hongbo.eu
Adres pocztowy: ul. Północna 12a
Kod pocztowy: 45-805
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40681.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40681.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 280787.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zamawiający udzielił zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, gdyż zamówienie jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z przesłanką, o której mowa w art. 6a ustawy o COVID-19, tj. jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. W świetle powszechnie znanych okoliczności związanych z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii i walką z chorobą COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 niezbędny był zakup, w ramach realizowanego projektu pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa, środków ochrony indywidualnej dla pracowników WSSE i PSSE z terenu województwa małopolskiego, aby uniknąć szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby zarówno wśród pracowników Zamawiającego zajmujących się zwalczaniem epidemii, jak również wśród osób korzystających z usług Zamawiającego. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie została wskazana przez Ministerstwo Zdrowia oraz Wojewodę Małopolskiego do koordynowania zadań związanych ze zwalczaniem epidemii i do prowadzenia badań w kierunku wykrywania obecności wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Zakupy realizowane w ramach projektu niezbędne są zarówno do przeprowadzania badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz do przeciwdziałania COVID-19, poprzez realizację zadań statutowych Zamawiającego związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, tj. wykrywanie osób chorych i nosicieli, zapewnienie ciągłości badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, oraz ochronę zdrowia publicznego na terenie województwa małopolskiego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych