Ogłoszenie nr 510039549-N-2019 z dnia 01-03-2019 r.
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : Zakup danych telemetrycznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 509792-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , Krajowy numer identyfikacyjny 01018240100000, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego  9, 01-015  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 597 30 80, e-mail przetargi@krrit.gov.pl, faks 22 597 31 86.
Adres strony internetowej (url): http://www.krrit.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup danych telemetrycznych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/1/DM/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup danych telemetrycznych i udzielenie licencji do korzystania z Baz Danych telemetrycznych oraz oprogramowania niezbędnego do korzystania i analiz przedmiotowych Baz Danych przez cały okres obowiązywania umowy (dalej jako Oprogramowanie). 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zagwarantuje : 1) dostęp do Bazy Danych od dnia 1 stycznia 2019 roku w zakresie i na zasadach opisanych w OPZ oraz IPU; 2) udostępnienie Oprogramowania, o którym mowa w pkt 4.1, przez okres 3 miesięcy po upływie okresu obowiązywania umowy. 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne wymagania względem zakresu badań telemetrycznych i Baz Danych oraz minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne Oprogramowania do odczytu Baz Danych, a także warunki i sposób realizacji zamówienia zawarte są w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 4 Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/wykonujących czynności związane z pracą opiekuna Zamawiającego, w szczególności: odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za monitorowanie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1 powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji Umowy. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji Umowy. Przepis art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy określa cechy stosunku pracy: a) wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, b) wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, c) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, d) i w czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5 Wymagania odnośnie sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Termin obowiązywania umowy – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe informacje na temat terminów cząstkowych zawiera załącznik nr 6 Istotne Postanowienia Umowy. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 284 938,83 zł, w tym: - wartość zamówienia podstawowego 189 959,22 zł - wartość zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 - 94 979,61 zł
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79300000-7

Dodatkowe kody CPV: 79310000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz umowie zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, a dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie, warunki oraz termin wykonania tego zamówienia.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 189959.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AGB Nielsen Media Research Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Przybyszewskiego 47
Kod pocztowy: 01-849
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 232470
Oferta z najniższą ceną/kosztem 232470
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232470
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych