Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510081009-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.
Gmina Miasto Nowy Targ: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zajezdni autobusowej MZK z odwodnieniem” w ramach projektu pn. „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520185-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000000, ul. ul. Krzywa  1, 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zajezdni autobusowej MZK z odwodnieniem” w ramach projektu pn. „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zajezdni autobusowej MZK z odwodnieniem” w ramach projektu pn. ”Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 2. Zakres czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia obejmuje: 1/ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zajezdni autobusowej MZK z odwodnieniem wraz ze złożeniem w Starostwie Powiatowym wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 2/ przebudowę placu zajezdni autobusowej MZK z odwodnieniem polegającą na wymianie nawierzchni placu zajezdni MZK, przebudowę kanalizacji odwodnienia placu, wymianę ogrodzenia placu, przebudowę oświetlenia zewnętrznego i montaż monitoringu wizyjnego. 3. Roboty budowlane obejmują w między innymi: 1/ budowę miejsc postojowych dla autobusów, 2/ budowę energooszczędnego oświetlenia placu zajezdni, 3/ wymianę nawierzchni placu zajezdni z odwodnieniem, 4/ budowę ogrodzenia placu zajezdni autobusowej wraz z bramami wjazdowymi, 5/ montaż monitoringu wizyjnego. 4. Całość prac należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wykonanym przez inż. arch. Marcina Chryczyka, Biuro projektowe „Archi-Plan” Marcin Chryczyk, ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna. 5. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ rozliczenie robót ryczałtowe określone w ofercie na podstawie programu funkcjonalno- użytkowego i warunków zawartych w SIWZ, 2/ wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy w tym poprzez faktury częściowe wystawione na podstawie protokołów odbioru częściowego, wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram rzeczowo – finansowy winien uwzględniać następujący podział środków przeznaczonych na realizację inwestycji: 2019 rok – opracowanie dokumentacji projektowej, 2020 rok – realizacja zadania, 3/ roboty należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 4/ wykonawca zabezpieczy teren budowy i umożliwieni bezpieczną eksploatację placu dla pojazdów MZK a także na bieżąco powiadomi MZK o ewentualnych utrudnieniach podczas wykonywanych robót, 5/ wywóz i składowanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki w zakresie wykonawcy robót, 6/ materiał z frezowania placu należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km, 7/ wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu. 8/ wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych i ekonomicznych, również w zakresie proponowanych materiałów i uzyskania jego akceptacji, a rozwiązanie projektowe zawarte w opracowanej dokumentacji wymagają zatwierdzenia przez zamawiającego w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 9/ wszelkie niezbędne materiały posiadające certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności potwierdzające stosowanie w budownictwie zabezpiecza wykonawca, 10/ wykonawca jest zobowiązany do wykonanie prac projektowych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, 11/ wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia, także tych nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym ani innych dokumentach, a niezbędnych do realizacji zamówienia - w tym między innymi badania geologiczne i laboratoryjne zagęszczenia wykopów i podbudowy co 50 m - a wartość umowy zawiera również wartość tych robót i należne opłaty, 12/ prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności a w razie kolizji roboty prowadzić pod nadzorem RDG Nowy Targ, 13/ wykonawca po zakończeniu realizacji inwestycji przygotuje kompletną dokumentację powykonawczą w tym materiały z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 14/ wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu, 15/ wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji aż do uzyskania geodezyjnego operatu powykonawczego z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz z założeniem reperów roboczych i wytyczeniem głównych osi. Operat geodezyjny należy dostarczyć również w wersji cyfrowej w plikach pdf, dwg. 16/ wykonawca uzyska ewentualną i konieczną decyzję na wycinkę drzew lub krzewów, 17/ wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji geologicznej i geotechniczno-inżynieryjnej, 18/ wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na żądanie zamawiającego, 19/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz programie funkcjonalno – użytkowym wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz programie funkcjonalno – użytkowym zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej być zaakceptowane przez zamawiającego w formie pisemnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45223300-9

Dodatkowe kody CPV: 45233223-8, 45111200-0, 45233270-2, 71320000-7, 71354000-4, 71332000-4, 77211400-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zajezdni autobusowej MZK z odwodnieniem” w ramach projektu pn. „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 922110.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 58A
Kod pocztowy: 34-400
Miejscowość: Nowy Targ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1300000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1300000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2306865.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych