Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500036836-N-2018 z dnia 19-02-2018 r.
Nadleśnictwo Rymanów: Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Rymanów w 2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 506206-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Rymanów, Krajowy numer identyfikacyjny 37001454400000, ul. Dworska  38, 38-480   Rymanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 344 270, e-mail jolanta.hara@krosno.lasy.gov.pl, faks 134 344 272.
Adres strony internetowej (url): www.rymanow.krosno.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Rymanów w 2018 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Z.270.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia jest dostawa umundurowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i ochronnego, toreb leśnych, zwanych dalej „sortami bhp” dla pracowników Nadleśnictwa, spełniających wymogi określone w Polskich Normach. Przedmiot zamówienia składa się : Umundurowanie + sorty BHP Elementy umundurowania powinny odpowiadać wzorcom określonym w: a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1876), b) Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, c) Zarządzeniu nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, d) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. e) Zarządzeniu nr 44 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, f) Zarządzeniu nr 54 Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy sortów mundurowych leśnika i bhp zawiera załącznik nr 4a i 4b do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18000000-9

Dodatkowe kody CPV: 18100000-0, 18200000-1, 18300000-2, 18400000-3, 18800000-7, 35113400-3, 18113000-4, 18141000-9, 18221300-7, 18235400-9, 18312000-9, 18332000-5, 18424000-7, 18443320-5, 18444000-3, 18444111-4, 18812200-6, 18830000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 185373
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Obsługi Leśnictwa Sp. J.
Email wykonawcy: tbg@zol-tarnobrzeg.com.pl
Adres pocztowy: ul. Mieszka I-go 4
Kod pocztowy: 39-400
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 235404.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 235404.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 235404.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących okolicznościach. 3.1. Konieczność zmiany terminu realizacji umowy spowodowanego: a) okolicznościami których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy b) okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. 3.2. Zmiany wynagrodzenia w przypadku stawek podatku VAT, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 3.3. Potrzeby wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, w szczególności na skutek zmian w przepisach dotyczących wzorców umundurowania. 3.4. Ponadto zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało aneksu, a jedynie notatki/protokołu. 3.5. Wszystkie zmiany wprowadzone do umowy dokonane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy PZP. 4. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. 4.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP. 4.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4.6. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; c) odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4.7. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 pkt 2-6 ustawy PZP, w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje od następujących czynności Zamawiającego: określenia warunków udziału w postępowaniu; a. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; b. odrzucenia oferty odwołującego; c. opisu przedmiotu zamówienia; d. wyboru najkorzystniejszej oferty e. określenia warunków udziału w postępowaniu 4.8. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały zawarte w przepisach Działu VI ustawy PZP.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych