Ogłoszenie nr 500272355-N-2018 z dnia 14.11.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633892-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0053.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) dla potrzeb wskazanych lokali i wadliwie działających urządzeń dla każdego lokalu. Maksymalny termin wykonania opinii nie może być dłuższy niż 14 dni. Zamówienie w zakresie usług. Opinie sprawności technicznej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) winny zawierać: 1) wskazania przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz usytuowania miejsca na podłączenie lokali, pomieszczeń lub urządzeń, 2) ustalenia prawidłowości podłączenia lokali, pomieszczeń lub urządzeń, 3) ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń, 4) podania zaleceń jakie należy wykonać dla prawidłowego działania wentylacji dla wskazanych lokali lub prawidłowego działania urządzeń, 5) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu przewodów kominowych lub/ i nieprawidłowości w podłączeniu lub/i funkcjonowaniu urządzeń niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji przewodów kominowych i wentylacyjnych dla wskazanych lokali, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz.690 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie, faxem lub e-mailem adresy poszczególnych lokali, dla których należy wykonać opinie sukcesywnie, w miarę potrzeb, wynikających z bieżącej eksploatacji lokali i realizowanych remontów pustostanów oraz wyda Wykonawcy pisemne upoważnienia do wykonania usługi. Zamawiający przewiduje wykonanie opinii w ilości: 180 szt. w okresie trzech lat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia mniejszej ilości opinii w zależności od jego potrzeb. Podane ilości opinii sprawności technicznej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) mają charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi to ze strony Zamawiającego zobowiązania do zapłaty za usługi w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu wykonania mniejszej ilości opinii niż przewidywane ilości. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Zapoznanie się z treścią książki obiektu budowlanego budynków oraz z zapisami odnośnie ostatecznego przeglądu technicznego, ponadto należy zapoznać się z teczkami lokali. 2. Powiadomienie najemców o terminie dokonania oględzin z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W powiadomieniu Wykonawca informuje najemców o obowiązku udostępnienia lokali w celu dokonania oględzin i pomiarów oraz udostępnienia pomieszczeń przynależnych w obrębie budynku (piwnice, strych itp.); wykonawca przystępujący do oględzin powinien okazać upoważnienie do wykonania usługi przez Zamawiającego. 3. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu opinii, sporządzonych w formie pisemnej wydrukowanych wraz z załącznikami (opisami, szkicami) w 2 egzemplarzach wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę wykonującą opinie sprawności technicznej przewodów kominowych wymaganych uprawnień i kwalifikacji w terminie wskazanym przez Wykonawcę zgodnie z jego oświadczeniem złożonym w ofercie 4. W przypadku konieczności sporządzenia opinii na wniosek właściwego organu administracyjnego (np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika, Straż Pożarna, Policja, Prokuratura) wykonawca ma obowiązek wykonania w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Niezwłoczne zawiadomienie na piśmie Zamawiającego o każdym przypadku nieudostępnienia pomieszczeń w budynkach w celu wykonania usługi oraz o innych trudnościach w realizacji zamówienia. 6. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców. 7. Współpraca z administratorami obiektów podczas realizacji zamówienia. 8. Wykonanie opinii sprawności technicznej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub przez osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Zamawiający wymaga, żeby dane osobowe, gromadzone i przetwarzane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia, były gromadzone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym wyrządzone również osobom trzecim powstałe w czasie wykonywania usługi. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał usługi dodatkowego bez zgody Zamawiającego. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: Zamówienie nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71356100-9

Dodatkowe kody CPV: 71317100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Kominiarski Roman Ochociński
Email wykonawcy: szapoklapa@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Astronautów 1c/9
Kod pocztowy: 44-253
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24354.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24354.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30996.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych