Ogłoszenie nr 510204096-N-2020 z dnia 18-10-2020 r.
Gmina Gruta: „UTWORZENIE KLUBU SENIOR+ W GRUCIE. Dostawy – doposażenie obiektu ”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582965-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gruta, Krajowy numer identyfikacyjny 53429100000000, ul. Gruta  244, 86-330  Gruta, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 683 121, e-mail przetargi@gruta.pl, faks 564 683 188.
Adres strony internetowej (url): www.gruta.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„UTWORZENIE KLUBU SENIOR+ W GRUCIE. Dostawy – doposażenie obiektu ”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIR.271.48.2020.CC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie pn.: „UTWORZENIE KLUBU SENIOR+ W GRUCIE. Dostawy – doposażenie obiektu ” Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia zgodnie za opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr1, do obiektu gminnego w którym zostanie utworzony – KLUB SENIORA+ adres doposażonego obiektu: Gruta 95, 86-330 Mełno Zamawiający realizuje projekt rządowy w ramach którego utworzy KLUB SENIORA. Zamawiający podzielił na następujące zadania przedmiot zamówienia: 1. Część I - Meble dostawa z montażem – usługa 1) Krzesła – 20 sztuk 2) Słupek łazienkowy 3) Regały do magazynu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w pomieszczeniach w których mają być zamontowane meble. Ze względu na specyfikę pomieszczenia poddasze, ze skosami Wykonawca powinien dokładnie zweryfikować wstępny opis przedmiotu zamówienia, dokonać samodzielnie pomiarów. 2. Część II - Sprzęt elektryczny 1) Piec gazowo – elektryczny 2) Telewizor z uchwytem umożliwiającym montaż na ścianie 3) Konsola do ćwiczeń ruchowych 4) Niszczarka biurowa Wykonawca na własny koszt dostarczy do siedziby klubu SENIOR+, fabrycznie nowy sprzęt gospodarstwa domowego, zgonie z załączonym opisem, w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym. Wykonawca udzieli 24 miesięcznego okresu gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3. Część III – akcesoria edukacyjne i aktywizujące społecznie 1) Tablica Flipchart 2) Stół do piłkarzyków 3) Gry planszowe i edukacyjne Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu składają oferty na jedno i wszystkie zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32000000-3

Dodatkowe kody CPV: 37524100-8, 32000000-3, 39221000-7, 39000000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Meble dostawa z montażem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4940
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6076
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4842
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16359
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II Sprzęt elektryczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7015
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8628
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7586
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15252
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III - akcesoria edukacyjne i aktywizujące społecznie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1960
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2410
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2410
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6150
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych