Ogłoszenie nr 510167249-N-2019 z dnia 09.08.2019 r.
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.: Dostawa macierzy wraz z instalacją i uruchomieniem w środowisku wirtualizacyjnym systemu informatycznego Radia PiK S.A.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571114-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 90449804000000, ul. ul. Gdańska  , 85-006  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 327-41-41 3274156, e-mail joannagorska@radiopik.pl, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url): http://www.radiopik.pl/33,12,zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3. ust. 1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa macierzy wraz z instalacją i uruchomieniem w środowisku wirtualizacyjnym systemu informatycznego Radia PiK S.A.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
YA-261-07-2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu wirtualizacji w Radio PiK S.A. wraz z dostawą urządzeń i oprogramowania niezbędnych do wdrożenia i eksploatacji systemu. W szczególności zamówienie dotyczy dostarczenia, instalacji i konfiguracji macierzy dyskowej, a także udzielenia wsparcia technicznego dla całości rozwiązania na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Zamawiający tym sposobem zamierza polepszyć bezpieczeństwo oraz wydajność swojego systemu informatycznego. Z uwagi na znaczenie danych przetwarzanych w systemach informatycznych Zamawiającego wymaga się, aby zastosowano rozwiązania zapewniające możliwie największą niezawodność systemu (poprzez redundancję urządzeń lub komponentów składowych) i odpowiednią wydajność. W dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie powinna być zachowana redundancja kluczowych elementów wg zasady „no single point of failure” (bez pojedynczego punktu awarii). Zamawiający oczekuje zminimalizowania ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji oraz zapewnienia na akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa funkcjonowania i utrzymanie pracujących systemów informatycznych. 1.2. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z potrzebami i wymogami Zamawiającego. 1.3. Wszystkie dostarczane urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, fabrycznie zapakowane przez producenta oraz nieużywane wcześniej w innych projektach. Dostarczany sprzęt powinien być zakupiony bezpośrednio u producenta albo w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta na rynku europejskim, razem z odpowiednim pakietem serwisowym wymaganym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się dostaw sprzętu typu „remarket”. Przeznaczeniem oferowanego sprzętu musi być rynek polski. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji legalności kanału dostawy u polskiego przedstawiciela producenta oraz że w przypadku braku legalności kanału sprzęt nie zostanie odebrany. 1.4. Wymaga się, aby wszelkie oprogramowanie, systemy operacyjne, silniki baz danych, aplikacje były dostarczone w wersjach w języku angielskim. 1.5. Wykonawca na swój wyłączny koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zapewniając transport z wniesieniem do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 125000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COMTEGRA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL.PUŁAWSKA 474
Kod pocztowy: 02-884
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 147600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych