Ogłoszenie nr 500078253-N-2018 z dnia 11.04.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i remontu budynku przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524594-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i remontu budynku przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0008.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i remontu budynku przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku, niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Charakterystyka obiektu Przedmiotowa hala jest budynkiem niskim, wolnostojącym, bez podpiwniczenia. Posiada jedną kondygnacje. Hala wykonana jest w konstrukcji słupowo-ryglowej o dwóch nawach. Budynek zlokalizowany jest w Rybniku Zamysłowie ul. Pod Lasem, na działkach nr 2177/4 i nr 1063/12. W hali znajdują się pomieszczenia produkcyjne, socjalne oraz magazynowe. Zagospodarowanie terenu z przyłączami Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Rybniku, w dzielnicy Zamysłów przy ul. Pod Lasem. W sąsiedztwie obiektu znajdują się podobne budynki magazynowe. Główne wejście do budynku znajdują się od strony południowo – zachodniej. Od strony północno – wschodniej do hali przylega na całej długości rampa o szerokości 1,7 m. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: instalację wodociągową, centralnego ogrzewania, instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalację elektryczną, gazową oraz instalację odgromową. Dane techniczne Powierzchnia zabudowy budynku 1 770,79 m2 Powierzchnia użytkowa przyziemia 1 465,06 m2 Kubatura brutto budynku 7 148,03 m3 Bryła Bryła budynku zwarta, na planie prostokąta. Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci około 7o. Elewacje Elewacja frontowa (południowo-zachodnia) z głównym wejściem do przedmiotowego budynku (hali magazynowej). Nad wejściem usytuowany jest niewielki daszek o gr płyty 10 cm i wymiarach 0,7 x 1,5 m. Na elewacji w części murowanej znajduje się 8 okien plastikowych w kolorze białym. Pozostałą część elewacji hali stanowi blacha trapezowa wraz ze stalowymi profilami okiennymi. Na elewacji znajduje się również brama rolowana napędzana elektrycznie. Brama ta stanowi główny wjazd do głównego pomieszczenia hali magazynowej od strony południowo zachodniej. Na elewacji widoczna jest również wiata wraz z pomieszczeniami znajdującymi się pod nią. Elewacja tylna (północno – wschodnia) na całej długości z rampą wyładowczą. Na elewacji w części murowanej usytuowanych jest 6 okien drewnianych w kolorze brązowym. Pozostałą część elewacji hali stanowi blacha trapezowa wraz ze stalowymi profilami okiennymi. Na elewacji umiejscowione są również dwie bramy stalowe oraz wiata. Elewacja boczna (południowo – wschodnia) z trzema oknami drewnianymi w kolorze białym. Część elewacji jest murowana wraz z otynkowaniem, natomiast pozostała część pokryta jest blachą trapezową. Rzut Rzut budynku na planie prostokąta. Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowo – zachodniej. Od strony północno – wschodniej do hali przylega na całej długości rampa o szerokości 1,7 m. Zamawiający posiada w wersji pdf (w załączniku),: a) inwentaryzację architektoniczno- budowlaną - część graficzną, b) lokalizację styków z Miejską Siecią Szerokopasmową. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: Zakres przedmiotu zamówienia wpływa na zmianę cech funkcjonalno-użytkowych ww. budynków. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wymagany zakres opracowania: W zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1. inwentaryzacja budynku, 2. ocena stanu technicznego budynku, 3. projekt architektoniczno-budowlany wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., gazu, c.o., c.w.u., elektryczna); Instalacje i urządzenia dodatkowe: 1) instalacja elektryczna i siłowa, a) instalacja sterowania i automatyki, b) rozdzielnice wewnętrzne, c) instalacje teletechniczne, IT, 2) instalacja wentylacji mechanicznej, 3) instalacja klimatyzacji, 4) instalacja P.Poż., 4. projekt przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, wytyczne: 1) wybudować kanalizację od budynku ZGM do istniejącej studni przy budynku PWiK (studnia WOD/SKR2/18/5) około 160 m, 2) ułożyć kabel światłowodowy 12J od budynku ZGM do istniejącej studni – długość kabla: około 160m + zapas kabla w studni 20 m + długość trasy w budynku, 3) w/w studni wykonać 2 spawy w istniejącej mufie podłączając 2 włókna światłowodowe z kabla światłowodowego z budynku ZGM, 4) w budynku PWiK uzupełnić istniejący switch CISCO ME3400 o wkładkę światłowodową SFP LX 1 Gb/s, wkładkę połączyć patchcordem światłowodowym (duplex LC/APC E2000) z zestawionym łączem światłowodowym, 5) w budynku ZGM podłączyć zestawione łącze światłowodowe z urządzeniem końcowym. 5. projekt wykonawczy, 6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z podziałem na branże, 7. przedmiary robót z podziałem na branże, 8. kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże, 9. zbiorcze zestawienie kosztów. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1. inwentaryzacji budynku 5 egz. 2. oceny stanu technicznego 5 egz. 3. projektu architektoniczno-budowlanego 5 egz. 4. projekt przyłącza sieci szerokopasmowej 5 egz. 5. projektu wykonawczego 5 egz. 6. kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże 2 egz. 7. przedmiaru robót z podziałem na branże 2 egz. 8. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z podziałem na branże 2 egz. Ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD - 2 szt. z całą dokumentacją + wersje edytowalne: kosztorys z przedmiarem (format ath lub kst), specyfikacja techniczna, opisy (doc, odt), mapa i rysunki (dwg, dxf), odpowiednio pogrupowane i opisane. Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) stawienie się w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy w celu uzyskania danych do projektowania od Zamawiającego 2) przeprowadzenie wizji w terenie 3) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego wraz z dokumentacją zdjęciową, 4) budynek należy podzielić na strefy: 1) strefa warsztatowa, 2) strefa magazynowa, 3) strefa grup roboczych, 4) strefa stolarni, 5) strefa zaplecza zewnętrznego, 5) uzyskanie danych do projektowania, 6) uzyskanie map do celów projektowych, 7) uzgodnienia z właścicielami sieci uzbrojenia, 8) uzyskania niezbędnych uzgodnień (np. p.poż. i higieniczno-sanitarnych), 9) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, 10) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, 11) uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów w pomieszczeniach budynku oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień (PSG sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu Rybnik, TAURON, PWiK sp. z o.o. Rybnik, Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika, Wydział Informatyki Urzędu Miasta Rybnika, Wydział Geodezji Urzędu Miasta Rybnika). Wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 4) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71222000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 79226.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "ENEPROJEKT" Adam Dziamski
Email wykonawcy: eneprojekt.biuro@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Unii Lubelskiej 3 lok.413
Kod pocztowy: 61-249
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34686.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198645.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych