Ogłoszenie nr 510204079-N-2020 z dnia 17-10-2020 r.
Zarząd Dróg Miejskich: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną – II postępowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581806-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36591488100000, ul. Warzywna  1, 95-200  Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215-97-72, e-mail sekretariat@zdizm.pabianice.pl, faks 42 215-95-22.
Adres strony internetowej (url): https://bip.zdm.pabianice.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną – II postępowanie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
6/ZDM/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych asfaltobetonem „na gorąco” dla KR 1-2 o wielkości 1.600 m2 ubytków o średniej głębokości 5 cm. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - wycięcie\frezowanie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie ubytków z usunięciem rumoszu, - ogrzanie bitumu i skropienie uszkodzonego miejsca, - rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia, - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, - smarowanie rozgrzanym bitumem połączenia krawędzi ubytku i nawierzchni, - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych. 3. Zakres prac, sposób wykonania oraz tryb odbioru szczegółowo określają: a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: miasto Pabianice. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 – miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji na części mechaniczne zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 6. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku. 7. Uwagi realizacyjne: a) Wykonawca powinien mieć zapewnione dostawy masy bitumicznej z wytwórni mas bitumicznych, która winna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej odległości tj. czas transportu od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni do rozpoczęcia wbudowania mieszanki nie powinien przekroczyć 2 godzin. b) realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się etapami w terminach określonych w protokole przekazania placu budowy. c) w trakcie każdego przekazania placu budowy, w protokole zostanie określona lokalizacja robót, wstępny przedmiar do danego etapu robót, termin zakończenia danego etapu robót. d) wszystkie zapisy w protokole przekazania placu budowy będą traktowane przez Zamawiającego jako oddzielne zadania. e) Zamawiający wymaga, że Wykonawca przystąpi do wykonywania danego etapu robót w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu przkazania placu budowy. f) każdorazowo Wykonawca będzie powiadamiany o dacie i godzinie przekazania placy budowy telefonicznie, e-mailem lub faksem i jest zobowiązany stawić się na przekazanie, w przypadku nie stawienia się Wykonawcy na przekazanie placu budowy Zamawiający sam określi zakres rzeczowy robót i niezwłocznie prześle go Wykonawcy do realizacji e-mailem lub faxem. g) w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (tryb nagły/awaryjny) Wykonawca przystąpi do wykonania remontu cząstkowego w terminie do 6 godzin w dni powszednie. h) w przypadku zgłoszenia wykonania remontu cząstkowego przez Zamawiającego w trybie nagłym/awaryjnym w dzień wolny i świąteczny czas reakcji ustala się do 12 godzin na oznakowanie ubytku, natomiast powinien on zostać wykonany w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym lub świątecznym. i) o konieczności wykonania robót w trybie nagłym/awaryjnym Wykonawca zostanie powiadomionytelefonicznie, e-mailem wraz z załączonym zdjęciem ubytku/ubytków. j) Wykonawca powinien dysponować i podać do wiadomości Zamawiającego numer telefonu stacjonarnego, faksu, komórkowego i e-maila oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie robót. k) przed przystąpieniem do wykonywania każdego zakresu robót Wykonanwca odpowiednio zabezpieczy miejsce prowadzenia robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym na własny koszt projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania remontów. l) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. m) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu umowy. n) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. o) przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zorganizuje odbiór gwarancyjny, na który zostanie wezwany Wykonawca a w przypadku nie stawienia się przegląd odbędzie się przez Zamawiającego a o wynikach przeglądu Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony, w przypadku zaistniałych poprawek w protokole zostanie zapisany termin ich usunięcia. p) w przypadku użycia przez Wykonawcę frezarki, destrukt stanowi własność Zamawiającego i zostanie dostarczony we wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 10 km. q) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości zamówienia. 8. Zamawiający żąda, aby realizacja zamówienia odbywała się z wykorzystaniem w szczególności n/w wyposażenia sprzętowego: - frezarka o szerokości roboczej min. 50 cm – szt.1 - piła do cięcia nawierzchni – szt.1 - młot spalinowy – szt.1 - samochód samowyładowczy o ładowności min. 5 ton – szt.1 - termos do przewozu mieszanki mineralno – bitumicznej – szt. 2 - skrapiarka do bitumu – szt.1 - rozkładarka do wykonywania nawierzchni bitumicznych o szerokości roboczej minimum 1,2 – 2,4 m – szt. 1, - walec stalowy – szt. 1. 9. Warunki finansowe rozliczeń: a). Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe (etapowe) na koniec każdego z miesiąca kalendarzowego realizacji zamówienia, b). Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub końcowy, c). Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). Ostateczny termin płatności zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. d). Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 10. Procedura odbioru i przegląd gwarancyjny: a) po wykonaniu każdej części przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót na piśmie. b) Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od zgłoszenia o zakończeniu każdego etapu i rozpocznie odbiór części przedmiotu umowy. c) jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub, w przypadku nie usunięcia wad odstąpić od umowy. d) z czynności każdego odbioru będzie sporządzony protokół odbioru robót, zawierający: wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. obmiar powykonawczy uproszczony kosztorys powykonawczy, atesty na użyte materiały. e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad na piśmie. d) Zamawiający wyznaczy termin odbioru wad. e) jeżeli po kolejnym odbiorze wady nie zostaną usunięte Zamawiający wskaże innego Wykonawcę, który wykona nieodebrane roboty a kosztami zostanie obciążony Wykonawca, z którym została podpisana umowa. 11. Kody CPV: 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45.23.31.42-6 – Wymiana nawierzchni drogowej. Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 3. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich). 4. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 5. Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. 6. Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek. 7. Zamawiający zabrania jakiegokolwiek składowania w miejscu realizacji prac uzyskanych w trakcie realizacji prac odpadów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 79738.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo – Drogowy Spółka z o. o. Spółka komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piotrkowska 276 bud A
Kod pocztowy: 90-361
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98078.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98078.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 185581.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych