Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500077811-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
Przedszkole Samorządowe nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki przedszkolnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620478-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedszkole Samorządowe nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 20040800200000, ul. ul. Kazimierza Pułaskiego  55, 15337   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 663 34 45, e-mail ps32bial@poczta.onet.pl, faks 85 663 39 38.
Adres strony internetowej (url): www.bajkowemiasteczko.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa żywności do stołówki przedszkolnej
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy oraz z cechami podanymi w SIWZ. 4. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 5. Dostawy odbywać się będą po uprzednim zamówieniu telefonicznym lub zamówieniu przesłanym faksem dokonanym przez Zamawiającego. Towar należy dostarczać w dni robocze od godz. 6:00 do godz. 7:30 we wskazanym przez Zamawiającego dniu, produkty mleczne oraz pieczywo codziennie w dni robocze w godzinach 4:30- 6:00. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. 8. Zamawiany towar musi być świeży, posiadać świadectwo jakości, ważną datę przydatności do spożycia. Mięso i wędliny powinny być świeże, nie mrożone, dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin, codziennie lub na każde zamówienie telefoniczne Zamawiającego. W przypadku mięsa i produktów mięsnych wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym, będącym przedmiotem zamówienia. 9. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru. 10. Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany, co miesiąc przez GUS. 11. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.) 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów. 13. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dn. 20.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.) 14. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami. 15. Mrożonki mają być dostarczane do przedszkola w formie nie rozmrożonej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15100000-9, 15810000-9, 15500000-3, 15200000-0, 15600000-4, 15300000-1, 15400000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe z tytułu nie złożenia żadnej oferty -art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w związku z nie ujęciem w specyfikacji całościowej oferty w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Zamawiający zamierza dokonać zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Nabiał
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w związku z nie ujęciem w specyfikacji całościowej oferty w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Zamawiający zamierza dokonać zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Ryby
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w związku z nie złożeniem żadnej oferty art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Produkty przemiału ziarna
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w związku z nie złożeniem żadnej oferty art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Owoce, warzywa i podobne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w związku z nie ujęciem w specyfikacji całościowej oferty w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Zamawiający zamierza dokonać zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Oleje i tłuszcze
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w związku z nie złożeniem żadnej oferty art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych