Ogłoszenie nr 500202548-N-2018 z dnia 24.08.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2c/2 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597587-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2c/2 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0045.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2c/2 w Rybniku. Charakterystyka obiektu Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej podjazdu dla osoby niepełnosprawnej na wózku do mieszkania na parterze przy ul. Bogusławskiego 2c/2 w Rybniku. Zaprojektować podjazd dla niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej z podestami z kratownic, całość konstrukcji ocynkowana. Po osiągnięciu poziomu terenu zaprojektować chodnik utwardzony kostką brukową betonową do ul. Bogusławskiego w okolicy ściany szczytowej budynku (jak na załączonej mapie - szkicu lokalizacji podjazdu). Podjazd powinien być odsunięty od ściany budynku o ok. 20-25 cm (planowane jest ocieplenie ścian budynku). Należy zaprojektować wiatrołap w ww. mieszkaniu lub na części podjazdu lub zadaszenie nad wejściem. Zaprojektować drzwi wejściowe w miejscu obecnego otworu okiennego. Wymagany zakres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) projekt budowlano- wykonawczy podjazdu dla niepełnosprawnych, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót, 4) kosztorys inwestorski, 5) zbiorcze zestawienie kosztów. Dokumentacja projektowa powinna składać się z : 1) projektu budowlano- wykonawczego podjazdu dla niepełnosprawnych 5 egz., 2) kosztorysów inwestorskich 2 egz., 3) przedmiaru robót 2 egz., 4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz., 5) zbiorcze zestawienie kosztów 1 egz. Ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD 2 szt. z całą dokumentacją + wersje edytowalne: kosztorys z przedmiarem (format ath), specyfikacja techniczna, opisy (doc, odt), mapa i rysunki (dxf), odpowiednio pogrupowane i opisane. Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji w terenie, 2) wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania istniejącego wraz z dokumentacją zdjęciową, 3) uzyskanie danych do projektowania, 4) uzyskanie map do celów projektowych, 5) uzgodnienia z właścicielami sieci uzbrojenia, 6) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem, 7) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno-budowlanej. Dokumentacja projektowa będzie służyć Zamawiającemu do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów w pomieszczeniach budynku oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień (PSG sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu Rybnik, PWiK sp. z o.o. Rybnik). Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2c/2 co ułatwi użytkowanie lokalu przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29 - 30 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 4) forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: 1) Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.; 2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7444.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DBS USŁUGI INŻYNIERYJNE Adam Gugała
Email wykonawcy: biurodbs@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Kozielska 72
Kod pocztowy: 47-100
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8118.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych