Ogłoszenie nr 510432744-N-2021 z dnia 11.06.2021 r.
Gmina Czyżew: Przebudowa drogi gminnej-ul.Mały Rynek w Czyżewie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 771847-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540424418-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czyżew, Krajowy numer identyfikacyjny 53139300000000, ul. ul. Mazowiecka  34, 18-220  Czyżew, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 755 036, e-mail sekretariat@umczyzew.pl, faks 862 755 063.
Adres strony internetowej (url): www.umczyzew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej-ul.Mały Rynek w Czyżewie.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p. n Przebudowa drogi gminnej – ul. Mały Rynek w Czyżewie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : a) projektach budowlanych stanowiącym załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , b) przedmiarach robót stanowiących załącznik Nr 8 , c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót . Wszelkie prace związane z działalnością inwestycyjną należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków . Wszelkie prace należy wykonywać z uwzględnieniem ruchu pojazdów osobowych oraz dostawczych do sklepów oraz instytucji użyteczności publicznej położonych przy ul. Mały Rynek . PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MAŁY RYNEK W CZYŻEWIE . Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej - ul. Mały Rynek w Czyżewie poprzez : Branża drogowa Przebudowa nawierzchni Zakres realizacji nawierzchni na terenie rynku obejmuje : • wykonanie nawierzchni łączonych z płyt granitowych 50x50x8 cm oraz kostki brukowej granitowej 8-11 cm , • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej granitowej 8-11 cm , • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 6 cm typu ,,Nostalit” z wstawkami z płyt granitowych szarych 50x50x5 cm Większość nawierzchni będzie wykonywana po śladzie ciągów istniejących. Projektowany wewnętrzny układ nawierzchni dowiązano wysokościowo do rzędnych terenu istniejącego . Niweletę ciągów i placów poprowadzono po terenie istniejącym nie zmieniając stanu wysokościowego nawierzchni, z równoczesnym nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych . Odwodnienie nawierzchni chodników i placów odbywać się będzie jak dotychczas powierzchniowo poprzez odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na tereny zieleni . Projektowane konstrukcje nawierzchni • Nawierzchnie pieszo-jezdne płyt rynku z wykorzystaniem istniejącej podbudowy : - nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x8 cm i 50x50x10 cm rozdzielone pasami kostki granitowej szarej gr, 8-11 cm , - podsypka piaskowo-cementowa , - wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą wyrównawczą z betonu , - istniejąca konstrukcja nawierzchni . • Nawierzchnie pieszo-jezdne płyt rynku po nowym śladzie : - nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x8 cm rozdzielone pasami kostki granitowej szarej gr, 8-11 cm , • Nawierzchnie miejsc postojowych z wykorzystaniem istniejącej podbudowy : - nawierzchnia z kostki granitowej szarej gr. 8-11 cm rozdzielona 2 rzędami kostki granitowej czarnej, - podsypka piaskowo-cementowa , - wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą wyrównawczą z betonu , - istniejąca konstrukcja nawierzchni . • Nawierzchnie miejsc postojowych po nowym śladzie : - nawierzchnia z kostki granitowej szarej gr. 8-11 cm rozdzielona 2 rzędami kostki granitowej czarnej, - podsypka piaskowo-cementowa , - budowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa wzmacniająca z betonu , - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego . • Nawierzchnie piesze chodników z kostki betonowej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy : - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 6 cm z wstawkami z płyt granitowych szarych 50x50x5 cm - podsypka piaskowo-cementowo - warstwa wyrównawcza z chudego betonu - istniejąca konstrukcja nawierzchni •Obramowania nawierzchni zaprojektowano z : - krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 – wystające i wtopione , - obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 , - oporniki granitowe 10x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 . Nawierzchnie piesze chodników z kostki betonowej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 6 cm typu ,, Nostalit” z wstawkami z płyt granitowych szarych 50x50x5 cm , - podsypka piaskowo-cementowa , - warstwa wyrównawcza z chudego betonu , - istniejąca konstrukcja nawierzchni Nawierzchnie piesze chodników z kostki betonowej po nowym śladzie : - nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 6 cm typu ,, Nostalit ” z wstawkami z płyt granitowych szarych 50x50x5 cm , - podsypka piaskowo- cementowa , - podbudowa z betonu cementowego C8/10 - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego Po wykonaniu robót rozbiórkowych i koryta pod konstrukcję nawierzchni należy zbadać zagęszczenie podłoża w korycie . Zalecenie to dotyczy również kolejnych warstw konstrukcyjnych . Urządzenia obce W obrębie projektowanych nawierzchni znajdują się studnie kanalizacji sanitarnej, i deszczowej, wodociągowe i teletechniczne, które należy poddać regulacji wysokościowej . URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Zieleń zaprojektowano jako komponowane kompozycje roślinne z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich, przesłanek historycznych, potrzeb współczesnych, po uprzednim wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji i ekspertyzy dendrologicznej. Projektowana zieleń obejmuje drzewa form piennych sadzone wzdłuż ciągów jezdnych, pieszych i pierzei budynków , grupy krzewów w formie żywopłotów i skupin oraz ozdobne kompozycje sezonowe . W projekcie wprowadzono dużą ilość różnorodnych gatunkowo drzew i krzewów sadzonych w szpalerach i grupami, zróżnicowanych pod względem kwitnienia. Wykaz projektowanych gatunków roślin wraz z ilością materiału nasadzeniowego i parametrami jakościowymi załączono do niniejszego opracowania. Sadzenie drzew i krzewów należy wykonać z pełną zaprawą dołków oraz wykonaniem systemu rur drenażowych okalającą bryłę korzeniową w celu doprowadzenia napowietrzania korzeni i umożliwienia zasilania w wodę w okresach bezdeszczowych . Szczegółowe zasady sadzenia oraz pielęgnacji drzew i krzewów opisano w STWiORB załączonej do niniejszej dokumentacji . Trawniki Trawnik parkowy należy wykonać obsiewem mieszanką traw niskorosnących, rozkrzewiających się oraz odpornych na deptanie . Trawnik wykonać z wykorzystaniem rodzimego humusu, zaś w miejscach zdegradowanych oraz mocno wyjałowionych wykonać wymianę podłoża zgodnie z zapisami STWiORB . Zakup i montaż elementów małej architektury Teren wyposażono w urządzenia wypoczynkowe i komunalne do obsługi terenu, a także służące utrzymaniu porządku : - ławki parkowe z oparciem – 12 szt. - kosze na odpady – 6 szt. - stojaki na rowery – 4 szt. - tablice ekspozycyjnych – 10 szt. - pompa ręczna – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają : - dokumentacja projektowa , - przedmiary robót , - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót .
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 77211500-7, 77211400-6, 77211400-6, 77310000-6, 45316110-9, 45100000-8, 45110000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 741258.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlany Stanisław Mączyński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Plac Odrodzenia 21
Kod pocztowy: 18-200
Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1083621.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1083621.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1157924.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych