Ogłoszenie nr 500016692-N-2017 z dnia 23-08-2017 r.
Gmina Cisek: Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553437-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cisek, Krajowy numer identyfikacyjny 53141295800000, ul. ul. Planetorza  52, 47253   Cisek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 871 172, e-mail info@cisek.gmina.pl, faks 774 871 140.
Adres strony internetowej (url): www.cisek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPD.271.2.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zadania jest: Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 04 września 2017r. do 22 czerwca 2018r.Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał w dni nauki szkolnej. Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli odbywać się będzie na podstawie imiennego biletu miesięcznego. Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie. Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał wg ustalonych tras i kursów z możliwością korzystania przez dzieci z innych kursów autobusowych wykonawcy na terenie gminy Cisek.Zestawienie tras dowozu, ilości uczniów oraz godziny przywozu dzieci do szkół i przedszkoli oraz ich powroty stanowi zał. nr 10 SIWZ. Dzieci muszą zostać dowiezione do szkół i przedszkoli oraz odwiezione po zajęciach w godzinach podanych w zał.nr 10. 1.Dojazd do PSP ŁANY: Dzielnica – Łany - 12 uczniów,Roszowice - Łany – 7 uczniów,Nieznaszyn – Łany – 6 uczniów,Przewóz – Łany – 20 uczniów,Podlesie – Łany – 7 uczniów,Miejsce Odrzańskie – Łany – 14 uczniów, Błażejowice – Łany – 6 uczniów,Razem: 72 uczniów. 2.Dojazd do PSP ROSZOWICKI LAS:Cisek Olszowa – Roszowicki Las – 6 uczniów, Cisek GOK – Roszowicki Las – 12 uczniów, Sukowice – Roszowicki Las – 6 uczniów, Steblów – Roszowicki Las – 6 uczniów, Steblów,ul Byczynicka – Roszowicki Las – 1 uczeń, Landzmierz – Roszowicki Las – 2 uczniów, Łany – Roszowicki Las – 1 uczeń,Razem: 34 uczniów. 3.Dojazd do PSP LANDZMIERZ: Cisek – Landzmierz – 27 uczniów, Kobylice – Landzmierz – 20 uczniów, Biadaczów – Landzmierz – 4 uczniów, Sukowice – Landzmierz – 1 uczeń,Steblów – Landzmierz – 1 uczeń,Razem: 53 uczniów. 4.Dojazd do PSP CISEK: Kobylice – Cisek – 9 uczniów,Landzmierz – Cisek - 7 uczniów,Biadaczów – Cisek – 6 uczniów, Roszowicki Las – Cisek – 21 uczniów,Steblów – Cisek – 5 uczniów,Sukowice – Cisek – 9 uczniów, Nieznaszyn – Cisek – 1 uczeń,Dzielnica – Cisek – 3 uczniów,Przewóz – Cisek – 5 uczniów,Miejsce Odrzańskie – Cisek – 6 uczniów,Podlesie – Cisek – 1 uczeń,Łany – Cisek - 9 uczniów,Roszowice – Cisek – 3 uczniów,Razem:85 uczniów.5.Dojazd do Gminnego Przedszkola w Łanach: Nieznaszyn – Łany – 2 dzieci,M.Odrzańskie – Łany – 4 dzieci,Przewóz – Łany – 6 dzieci,Dzielnica – Łany – 2 dzieci,Razem:14 dzieci.6.Dojazd do Gminnego Przedszkola w Cisku: Kobylice – Cisek – 4 dzieci,Steblów – Cisek – 3 dzieci,Sukowice – Cisek – 2 dzieci,Roszowicki Las – Cisek – 4 dzieci,Razem – 13 dzieci.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości przewożonych dzieci–zakupu biletów oraz w rozkładzie jazdy stosownie do roz.XVI ust.2 pkt1), 2)Specyfikacji.Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być realizowane poprzez świadczenie usług o odpowiednim standardzie, odpowiednimi środkami transportu zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów.Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia dołoży najwyższej staranności oraz podejmie wszelkie środki ostrożności w celu bezpiecznego przewozu dzieci.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 224632.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp.z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 24 Kwietnia 2
Kod pocztowy: 47-200
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 270500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 270500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 270500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych