Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500023107-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Realizacja usług szkoleniowych dla zespołu projektowego projektu CAPAP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej nr POPC.02.01.00-00-0037/15-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573038-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Krajowy numer identyfikacyjny 14273340000000, ul. ul. Jana Olbrachta  , 01102   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5322501, 5322510, e-mail hanna.wasilewicz@codgik.gov.pl, faks 225 322 597.
Adres strony internetowej (url): www.codgik.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług szkoleniowych dla zespołu projektowego projektu CAPAP
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/2017/CAPAP - 3
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla zespołu projektowego projektu pn. „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację następujących szkoleń: 1) Zarządzanie danymi przestrzennymi w Oracle Spatial– szkolenie dla 3 osób, 2) Oracle SQL– szkolenie dla 3 osób,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 80510000-2

Dodatkowe kody CPV: 79632000-3, 80521000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm), Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych