Ogłoszenie nr 500223577-N-2018 z dnia 18.09.2018 r.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605194-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GZWiK- przetarg.271.6.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej kompletnej stacji odwadniania osadu pod istniejącą wiatą łącznie z wykonaniem do niej przyłączy. W przypadku jeśli stacja będzie wymagała (z punktu widzenia prawa budowlanego) dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę to koszty te łącznie z opracowaniem dokumentacji należy uwzględnić w wycenie stacji, ponieważ wykonanie ewentualnej dokumentacji będzie po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. Montaż stacji odwadniania osadu powinien obejmować montaż mechaniczny i elektryczny (nowe orurowanie i przewody elektryczne) oraz jeśli podłoże tego wymaga również fundament betonowy pod wirówką. W skład stacji odwadniania osadu powinny wchodzić następujące elementy: • 1 wirówka dekantacyjna, • 1 pompa osadu z falownikiem i 1 przepływomierzem osadu, • orurowanie do transportowania nieodwodnionego z komór osadu na wirówkę • stacja dozowania flokulantu proszkowego (w postaci stałej), • 1 pompa roztworu flokulantu z falownikiem i 1 przepływomierzem roztworu flokulantu, • urządzenie do higienizacji osadów wapnem • linia transporterów dopasowana do potrzeb załadunku osadu odwodnionego, która zapewni możliwość napełniania kontenerów o szerokości 2,5m oraz wysokości 2,5m. składajaca się z: -Transporter T1 odbierający osad spod wirówki -Transporter T2 podający osad do kontenera • system sterowania pracą poszczególnych elementów wyposażenia w języku polskim po przez 12 calowy dotykowy ekran oraz przełączniki pracy automatycznej i ręcznej ( Auto/0/Ręka ) • rozwiązanie zapewniające możliwość eksploatacji instalacji w warunkach zimowych Wymagania dla wirówek Wymagane parametry każdej wirówki: • rodzaj wirówki: dekantacyjna, • zasada odwadniania: przepływ współprądowy 2-fazowy, z kanałami odcieku w postaci rur odprowadzających medium • poziom hałasu: ≤82 dB, • wydajność hydrauliczna wirówki: 5÷15 m3/h, • maksymalne obciążenie suchą masą osadu wirówki: 500 kg s.m./h, • maksymalna prędkość obrotowa: 2 200 rpm, • płukanie wodą: ok. 1 500 dm3/min, ciśnienie 3 bar, • materiał wykonania: stal węglowa, malowana epoksydowo, • materiał elementów mocujących: stal nierdzewna, • ochrona przed ścieraniem napawany węglik wolframu 57-64 HRC, • smarowanie łożysk: smar/olej, • hamulec dynamiczny - napęd w pełni elektryczny z odzyskiem energii • napęd elektryczny pokrywy, • regulowane płytki poziomu przelewu odcieku, • czujnik zamknięcia pokrywy, • czujniki prędkości obrotowej ślimaka, • czujniki prędkości obrotowej bębna, • czujniki wibracji i temperatury łożysk głównych • sposób posadowienia: stopy, • Średnica bębna w części cylindrycznej nie mniejsza niż 500mm, • Krotność siły ciążenia nie mniejsza niż 1400 przy 2.200rpm bębna. Wymagania dla pomp osadu Parametry każdej pompy osadu: • rodzaj pompy: ślimakowa, • wydajność: 5÷15 m3/h regulowana poprzez przetwornicę częstotliwości, • otwór inspekcyjny na obudowie pompy: uszczelka NBR, • uszczelki obudowy: NBR, • funkcja króćca końcowego: króciec tłoczny, • materiał uszczelnienia wału: Q1Q1VGG, • typ przegubu: sworzniowy, • materiał uszczelnienia przegubu: NBR/1.4401, • smarowanie przegubu: olej mineralny, • materiał rotora: stal chromowa hartowana, • ciśnienie różnicowe: 0,9÷1,4 bar, • ciśnienie na króćcu ssawnym: 0,1 bar, • ciśnienie na króćcu wyporowym: 1,1÷1,5 bar, • częstotliwość: 50 Hz, • napięcie: 400 V. Wymagania dla stacji dozowania flokulantu proszkowego (w postaci stałej) Parametry stacji dozowania flokulantu proszkowego (w postaci stałej) Stacja przygotowania i dozowania flokulantu powinna składać się z następujących elementów: • zasobnika, • dozownika suchego flokulantu ze ślimakiem, • mieszacza statycznego z pompą, • zbiornika roztworowego z mieszadłem (sekcja I) wykonanego ze stali nierdzewnej o objętości czynnej 0,5 m3, • zbiornika pośredniego – przepływowego od dołu do góry (sekcja II) wykonanego ze stali nierdzewnej, • zbiornika magazynowego z mieszadłem (sekcja III) wykonanego ze stali nierdzewnej o objętości czynnej 0,5 m3. Wymagania dla pomp roztworu flokulantu Parametry każdej pompy roztworu flokulantu: • rodzaj pompy: ślimakowa, • wydajność: 0,3÷2,5 m3/h regulowana poprzez przetwornicę częstotliwości, • otwór inspekcyjny na obudowie pompy: uszczelka NBR, • funkcja króćca obudowy: króciec ssący, • uszczelki obudowy: FPM, • funkcja króćca końcowego: króciec tłoczny, • typ uszczelnienia wału: uszczelnienie mechaniczne typ MG1-G60, • materiał uszczelnienia wału: Q1Q1VGG, • materiał elementów wirujących: CrNiMo17-12-2, • typ przegubu: sworzeniowy, • materiał uszczelnienia przegubu: FPM/1.4401, • smarowanie przegubu: olej mineralny, • materiał rotora: CrNiMo17-12-2, • ciśnienie różnicowe: 0,9÷1,9 bar, • ciśnienie na króćcu ssawnym: 0,1 bar, • ciśnienie na króćcu wyporowym: 1,÷2 bar, • częstotliwość: 50 Hz, • napięcie: 400 V. Wymagania dla sterownika pracą wirówek Podstawowe funkcje sterownika: • automatyczny start i stop (z zachowaniem właściwej sekwencji załączania i wyłączania poszczególnych urządzeń) całej instalacji odwadniania osadów, • zatrzymywanie instalacji po określonym czasie pracy, • bezstopniowa regulacja różnicy obrotów wg zaprogramowanych krzywych regulacyjnych, • utrzymywanie zadanej różnicy obrotów niezależnie od obciążenia i dynamicznych zmian w charakterze osadu, • ciągłe pomiary parametrów pracy instalacji (obroty bębna i ślimaka, moment na napędzie ślimaka, prąd napędów bębna i ślimaka), • kontrola pracy instalacji (reagowanie na stany alarmowe - również urządzeń „peryferyjnych” np. transportera osadu). Podstawowe funkcje ekranu:  dotykowy, ciekłokrystaliczny, kolorowy, wyświetlany jest schemat instalacji z aktualnymi danymi pracy: obroty, różnica obrotów, moment obrotowy na ślimaku, prądy pobierane przez napędy, temperaturę i wibracje łożysk głównych wirówki. Dostęp do menu:  za pomocą ikon na ekranie dotykowym. W menu dostępny jest podgląd wszystkich danych - wartości analogowe, cyfrowe, alarmy, przypisanie parametrów lub funkcji do wejść/wyjść itd. Dodatkowe wymagania Dostawca stacji odwadniania osadu powinien: • przekazać zamawiającemu kompletną dokumentację techniczno-ruchową (DTR) i instrukcję eksploatacji w języku polskim, • przekazać deklarację zgodności urządzenia z UE i CE, • przeszkolić załogę w zakresie obsługi wszystkich elementów wyposażenia, • udzielić gwarancji na kompletną stację odwadniania osadu przez okres minimum 24 miesiące, • posiadać serwis na terenie Polski. Wymagania dla Transportera T1 • Ślimakowy transporter bezwałowy • Okładzina PEHD 1000T o grubości 8mm • Wykonanie ślimacznicy stal mikrostopowa • Wykonanie transportera stal nierdzewna AISI 304 Wymagania dla Transportera T2 • Ślimakowy transporter bezwałowy • Kąt nachylenia 35-40stopni • Okładzina PEHD 1000T o grubości 8mm • Wykonanie ślimacznicy stal mikrostopowa • Wykonanie transportera stal nierdzewna AISI 304 Wymagania dla urządzenia do higienizacji osadów wapnem Urządzenie ma za zadanie podawać wapno do transportera T1 • Zasobnik wapna z komorą opróżniania • Dozownik wapna • Wydajność 12-70kg wapna na godzinę • Materiał wykonania : stal nierdzewna AISI 304 Montaż wirówki Wirówkę należy zamontować pod wiatą pokazaną na zał. mapowym. Doprowadzenie zasilania elektr., osadu do odwadniania , wody i zrzut ścieków przewidzieć z/do miejsc wskazanych na załączniku. Zamontować wyciągnik do wyjmowania podzespołów wirówki podczas czynności serwisowych lub naprawczych. Jeśli wiata nie gwarantuje właściwych warunków pracy dla wirówki ( okres zimowy, temperatura) należy przewidzieć montaż płyt warstwowych. Pomieszczenia pokazane na zał nr 1 Można wykorzystać na magazyn polimeru ,stację dozowania itp. Uwaga : jeśli montaż wirówki będzie wymagał (z punktu widzenia prawa budowlanego) dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę to koszty te należy uwzględnić w cenie wirówki, ponieważ wykonanie ewentualnej dokumentacji będzie po stronie Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45332400-7

Dodatkowe kody CPV: 45232400-6, 45317000-2, 45252127-4, 45252200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 717488.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NOXON Poland Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 104
Kod pocztowy: 81-530
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 877004.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 877004.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 877004.76
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca powierza Podwykonawcom następujące części: 1. Instalacja mechaniczna i budowlana - Service II Litt-Stal Andrzej Littwin 2. Instalacja elektryczna - AT Systems Sp. z o.o.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych