Ogłoszenie nr 510432756-N-2021 z dnia 11.06.2021 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach: Zapewnienie dostępu do łożysk i dylatacji na estakadzie MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 w m. Knurów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 760847-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540559918-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 01751157500050, ul. ul. Myśliwska  5, 40-017  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48322586281, e-mail kat_sekretariat@gddkia.gov.pl, faks +48322598710.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zapewnienie dostępu do łożysk i dylatacji na estakadzie MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 w m. Knurów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
O.KA.D-3.2412.74.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: „Zapewnienie dostępu do łożysk i dylatacji na estakadzie MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 w m. Knurów”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - wykonanie elementów montażowych pomostów inspekcyjnych w wytwórni, - montaż pomostów pomiędzy podporami pośrednimi w osiach od nr 2 do 16 umożliwiające przejście pomiędzy sąsiednimi oczepami podpory, - montaż pomostów inspekcyjnych do pasów dolnych dźwigarów ustroju nośnego estakady w kierunku Gliwic pomiędzy podporami od osi nr 2 do 16, - montaż balustrad zabezpieczających przed upadkiem na skraju oczepów podpór pośrednich w osiach od nr 2 do 16, - montaż pomostów inspekcyjnych do oczepów podpór pośrednich w osiach podpór nr 17, 18, 19 i przyczółka w osi nr 20.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45221111-3, 45223110-0, 44212000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1762456.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nad Bytomką 1
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2061382.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1086342.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2700000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych