Ogłoszenie nr 510211527-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach: Dostawa worków do piasku i geowłókniny polipropylenowej przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594535-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 51426500000000, ul. Aleja IX Wieków Kielc  3, 25-516  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 34 21 337, e-mail sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl, faks 41 34 30 696.
Adres strony internetowej (url): www.kielce.uw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa worków do piasku i geowłókniny polipropylenowej przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AG.I.272.1.34.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 300 000 szt. worków polipropylenowych do piasku przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych oraz dostawa 10 000 m2 geowłókniny polipropylenowej przeznaczonej do celów przeciwpowodziowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 2. Zamówienie zostało podzielone na II CZĘŚCI. 3. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia są: CZĘŚC I - Grotniki Duże 33a gm. Nowy Korczyn (150 000 szt.) oraz Kępa Chwałowska 29a m. Winiary gm. Dwikozy (150 000 szt.). CZĘŚC II - Grotniki Duże 33a gm. Nowy Korczyn (5 000 m2) oraz Kępa Chwałowska 29a m. Winiary gm. Dwikozy (5 000 m2). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a i 1b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 18930000-7

Dodatkowe kody CPV: 19732000-6, 19720000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa worków polipropylenowych do piasku przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 158536.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.U.H. "KING-STEN-TRANS" Piotr Stępień
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Targowa 60 Oddział Południe ul. Żwirki i Wigury 65/419 43-190 Mikołów
Kod pocztowy: 26-700
Miejscowość: Zwoleń
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 140220.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140220.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169740.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa geowłókniny polipropylenowej przeznaczonej do celów przeciwpowodziowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34146.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.U.H. "KING-STEN-TRANS" Piotr Stępień, Oddział Południe
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Targowa 60 Oddział Południe ul. Żwirki i Wigury 65/419 43-190 Mikołów
Kod pocztowy: 26-700
Miejscowość: Zwoleń
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25215.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25215.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27921.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych