Ogłoszenie nr 510562339-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.: „DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM (W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU) 340 SZTUK URZĄDZEŃ DO POBIERANIA OPŁAT PARKINGOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA (PARKOMATÓW) W SZCZECINIE WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZAJĄCO - MONITORUJĄCYM ORAZ SYSTEMEM DO ROZLICZANIA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596082-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 32113982100000, ul. ul. Czesława  9, 71-804  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 421 63 23, e-mail aczerkawska@niol.szczecin.pl, faks 91 421 63 20.
Adres strony internetowej (url): www.niol.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM (W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU) 340 SZTUK URZĄDZEŃ DO POBIERANIA OPŁAT PARKINGOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA (PARKOMATÓW) W SZCZECINIE WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZAJĄCO - MONITORUJĄCYM ORAZ SYSTEMEM DO ROZLICZANIA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NiOL/ZP/15/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM (W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU) 340 SZTUK URZĄDZEŃ DO POBIERANIA OPŁAT PARKINGOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA (PARKOMATÓW) W SZCZECINIE WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZAJĄCO - MONITORUJĄCYM ORAZ SYSTEMEM DO ROZLICZANIA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH”
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38731000-8

Dodatkowe kody CPV: 51214000-5, 48151000-1, 48220000-6, 48600000-4, 48700000-5, 66114000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9515148.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Flowbird SAS
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 100 Avenue de Suffren 75-015 Paryż
Kod pocztowy: 75-015
Miejscowość: Paryż
Kraj/woj.: Francja

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: FR
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13345391.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13345391.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17526270.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca przewiduje powierzenie zamówienia w zakresie instalacji i uruchomienia parkomatów podwykonawcy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych