Ogłoszenie nr 500160000-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.
Gmina Zbiczno: Przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt zgłoszony został do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558882-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zbiczno, Krajowy numer identyfikacyjny 871118460, ul. Zbiczno  140, 87-305   Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 939 323, e-mail m.klosinska@zbiczno.pl, faks 564 939 317.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zbiczno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKB.271.33.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1825C do skrzyżowania z drogą nr 080228C i nr 080222C o długości 446 m w obszarze działek nr 75/4, 63, 153, 42, 192, 60. Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni (nadbudowę i remont) i chodnika oraz dobudowę nowego chodnika o nawierzchni utwardzonej w pasie drogowym. Jezdnia w km 0+006 – 0+452: 1) przebudowa obramowania lewostronnego jezdni w km 0+006 – 0+018 i km 0+0282 – 0+392: rozebranie istniejącego obramowania i wykonanie obramowania jezdni z nowych krawężników betonowych typu ulicznego o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem 2) budowa obramowania lewostronnego jezdni w km 0+018 – 0+282; wykonanie obramowania jezdni z nowych krawężników betonowych typu ulicznego o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem w tym wykonanie obramowania w postaci krawężnika wtopionego jezdni w km 0+216 – 0+263 z nowych krawężników betonowych typu ulicznego o wym. 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem, 3) przebudowa obramowania prawostronnego jezdni w km 0+0845,5 – 0+363: rozebranie istniejącego obramowania oraz wykonanie obramowania jezdni z nowych krawężników betonowych typu ulicznego o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem 4) remont istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej z wyprofilowaniem lokalnym w celu nadania projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych poprzez wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W na oczyszczonym podłożu, po dokonaniu zacięć i rozbiórki istniejącej nawierzchni na połąćzeniu z odcinkami nie objętymi remontem oraz po dokonaniu rozbiórki lub frezowaniu nawierzchni na odcinkach z wybrzuszeniami lokalnymi wynoszącymi minimum +6 cm. Przed ułożeniem warstwy profilowej należy zaimpregnować poprzez skropienie asfaltem w ilości 0,8 kg/m2 lub emulsją w ilości 1,2 kg/m2. Przewidziano profilowanie w ilości 100 kg/m2 (średnio ok. 4 cm) w km 0+006 – 0+452 na szer. 6,0 m, 5) nadbudowa nawierzchni zamykająco-odnawiającej jezdni jako warstwa ścieralna o gr. 3 cm, jednowarstwowo z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji 0-8 mm. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej, przygotowane podłoże należy zaimpregnować poprzez skropienie asfaltem w ilości 0,3 kg/m2 lub emulsją w ilości 0,45 kg/m2. Chodnik: Na długości objętej budową i przebudową chodnika po stronie lewej i prawej zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej szarej (bezpiecznik szer. 0,3-0,4 m) i żółtej na szer. 1,4-1,5 m, grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 8 cm i warstwie odsączająco-odcinającej o grubości 6-10 cm z piasku drobnego. Chodnik przylegający do jezdni zaprojektowano z obramowaniem krawężnikiem 15 x 30 cm od strony jezdni i obrzeżem betonowym 20 x 6 cm na ławie betonowej z oporem od strony zewnętrznej. Zjazdy: Zjazdy w ciągu chodnika zaprojektowano o konstrukcji nawierzchni: - podłoże gruntowe uzyskane po wykonaniu koryta drogowego o gł. ok. 45 cm zagęszczone mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,00 (do gł. 0,2 m poniżej góry koryta), Is=0,97 na gł. 0,3-0,5 m poniżej górnej powierzchni gruntu ukształtowanego koryta - warstwa odsączająco-odcinająca z piasku drobnego o gr. warstwy 5-10 cm, - podbudowa o gr. 20 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3-5 cm. Do zakresu robót należy również montaż znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 334167.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@pdb.com.pl
Adres pocztowy: ul. Długa 27
Kod pocztowy: 87-300
Miejscowość: Brodnica
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 416817.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 416817.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 416817.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych